Thành viên:

jrs301

Đăng ký phát âm của jrs301

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2012 Hundred Years' War [en] phát âm Hundred Years' War 0 bình chọn
29/01/2012 Bras d' or [en] phát âm Bras d' or 0 bình chọn
29/01/2012 not [en] phát âm not 0 bình chọn
29/01/2012 got [en] phát âm got 2 bình chọn
07/08/2009 glacier [en] phát âm glacier 1 bình chọn
07/08/2009 luger [en] phát âm luger 0 bình chọn
07/08/2009 glycogenolysis [en] phát âm glycogenolysis 0 bình chọn
07/08/2009 volatile [en] phát âm volatile 1 bình chọn
07/08/2009 empowerment [en] phát âm empowerment 0 bình chọn
07/08/2009 figurehead [en] phát âm figurehead 0 bình chọn
07/08/2009 Dartmouth [en] phát âm Dartmouth 0 bình chọn
07/08/2009 output [en] phát âm output 1 bình chọn
07/08/2009 tourist [en] phát âm tourist 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 Armenia [en] phát âm Armenia 0 bình chọn
07/08/2009 acrobatics [en] phát âm acrobatics 0 bình chọn
07/08/2009 adipose [en] phát âm adipose 0 bình chọn