Thành viên:

julianmid

Đăng ký phát âm của julianmid

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2008 recoger [es] phát âm recoger 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 pocos [es] phát âm pocos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 aunque [es] phát âm aunque 0 bình chọn
10/07/2008 auténtico [es] phát âm auténtico 0 bình chọn
10/07/2008 paciencia [es] phát âm paciencia 1 bình chọn
10/07/2008 refinado [es] phát âm refinado 0 bình chọn
10/07/2008 renegociar [es] phát âm renegociar 0 bình chọn
10/07/2008 oscura [es] phát âm oscura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 hecho [es] phát âm hecho 0 bình chọn
10/07/2008 tigre [es] phát âm tigre 2 bình chọn
10/07/2008 actriz [es] phát âm actriz 0 bình chọn
10/07/2008 follar [es] phát âm follar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 llegar [es] phát âm llegar 0 bình chọn
10/07/2008 geriátrico [es] phát âm geriátrico 0 bình chọn
10/07/2008 hipocondríaco [es] phát âm hipocondríaco 0 bình chọn
12/04/2008 colchón [es] phát âm colchón -1 bình chọn
12/04/2008 Cala Blanes [es] phát âm Cala Blanes 0 bình chọn
12/04/2008 navegar [es] phát âm navegar 0 bình chọn
12/04/2008 Francisco de Goya [es] phát âm Francisco de Goya 0 bình chọn
12/04/2008 Federico García Lorca [es] phát âm Federico García Lorca 0 bình chọn
12/04/2008 puta [es] phát âm puta 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2008 toro [es] phát âm toro 0 bình chọn
12/04/2008 Taringa [es] phát âm Taringa 0 bình chọn
12/04/2008 que [es] phát âm que 3 bình chọn
12/04/2008 Paz Vega [es] phát âm Paz Vega -1 bình chọn
12/04/2008 Escondido [es] phát âm Escondido 0 bình chọn
12/04/2008 Santander [es] phát âm Santander 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2008 Vitoria [es] phát âm Vitoria 0 bình chọn
12/04/2008 General Juan Domingo Perón [es] phát âm General Juan Domingo Perón 0 bình chọn
12/04/2008 heterosexual [es] phát âm heterosexual 0 bình chọn