Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2012 träsk [sv] phát âm träsk 0 bình chọn
19/05/2012 Saldo [sv] phát âm Saldo 0 bình chọn
19/05/2012 bedyra [sv] phát âm bedyra 0 bình chọn
19/05/2012 Aktie [sv] phát âm Aktie 0 bình chọn
19/05/2012 drivbänk [sv] phát âm drivbänk 0 bình chọn
19/05/2012 lossa [sv] phát âm lossa 0 bình chọn
19/05/2012 håla [sv] phát âm håla 0 bình chọn
19/05/2012 obligation [sv] phát âm obligation 1 bình chọn
19/05/2012 manufaktur [sv] phát âm manufaktur 0 bình chọn
19/05/2012 arkipelag [sv] phát âm arkipelag 0 bình chọn
19/05/2012 kobbe [sv] phát âm kobbe 0 bình chọn
19/05/2012 bukt [sv] phát âm bukt 1 bình chọn
19/05/2012 AIDS [sv] phát âm AIDS 1 bình chọn
19/05/2012 friland [sv] phát âm friland 0 bình chọn
19/05/2012 gassa [sv] phát âm gassa 0 bình chọn
19/05/2012 spont [sv] phát âm spont 0 bình chọn
19/05/2012 nedrig [sv] phát âm nedrig 0 bình chọn
19/05/2012 gass [sv] phát âm gass 0 bình chọn
19/05/2012 gärs [sv] phát âm gärs 0 bình chọn
19/05/2012 sandal [sv] phát âm sandal 0 bình chọn
19/05/2012 härk [sv] phát âm härk 0 bình chọn
19/05/2012 Spalt [sv] phát âm Spalt 1 bình chọn
19/05/2012 vig [sv] phát âm vig 0 bình chọn
19/05/2012 Haschisch [sv] phát âm Haschisch 0 bình chọn
19/05/2012 surhet [sv] phát âm surhet 0 bình chọn
19/05/2012 flis [sv] phát âm flis 0 bình chọn
19/05/2012 tapp [sv] phát âm tapp 0 bình chọn
19/05/2012 gula fläcken [sv] phát âm gula fläcken 0 bình chọn
19/05/2012 dosa [sv] phát âm dosa 0 bình chọn
19/05/2012 tjärdal [sv] phát âm tjärdal 0 bình chọn