Thành viên:

jutta

Đăng ký phát âm của jutta

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2012 Valium [sv] phát âm Valium 0 bình chọn
19/05/2012 finkel [sv] phát âm finkel 0 bình chọn
19/05/2012 Rost [sv] phát âm Rost 0 bình chọn
19/05/2012 mila [sv] phát âm mila 0 bình chọn
19/05/2012 Michael Vinterfröjd [sv] phát âm Michael Vinterfröjd 0 bình chọn
19/05/2012 sunna (riktning inom islam) [sv] phát âm sunna (riktning inom islam) 0 bình chọn
19/05/2012 shia (riktning inom islam) [sv] phát âm shia (riktning inom islam) 0 bình chọn
19/05/2012 Rödbergen [sv] phát âm Rödbergen 0 bình chọn
19/05/2012 remittans [sv] phát âm remittans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2012 kontrollant [sv] phát âm kontrollant 0 bình chọn
19/05/2012 lunga [sv] phát âm lunga 1 bình chọn
19/05/2012 inferens [sv] phát âm inferens 0 bình chọn
19/05/2012 solgass [sv] phát âm solgass 0 bình chọn
19/05/2012 metan [sv] phát âm metan 0 bình chọn
19/05/2012 AT-läkare [sv] phát âm AT-läkare 0 bình chọn
19/05/2012 förnumstig [sv] phát âm förnumstig 0 bình chọn
19/05/2012 nippran [sv] phát âm nippran 0 bình chọn
19/05/2012 dopklänning [sv] phát âm dopklänning 0 bình chọn
19/05/2012 extrovert [sv] phát âm extrovert 0 bình chọn
19/05/2012 rökeri [sv] phát âm rökeri 0 bình chọn
19/05/2012 spelkonsol [sv] phát âm spelkonsol 0 bình chọn
19/05/2012 allmänning [sv] phát âm allmänning 0 bình chọn
19/05/2012 Konfirmation [sv] phát âm Konfirmation 0 bình chọn
19/05/2012 mässa [sv] phát âm mässa 0 bình chọn
19/05/2012 Torp [sv] phát âm Torp 0 bình chọn
19/05/2012 nödbedd [sv] phát âm nödbedd 0 bình chọn
19/05/2012 renbetesland [sv] phát âm renbetesland 0 bình chọn
19/05/2012 gikt [sv] phát âm gikt 0 bình chọn
19/05/2012 spasm [sv] phát âm spasm 0 bình chọn
19/05/2012 sporra [sv] phát âm sporra 0 bình chọn