Thành viên:

juvasul

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của juvasul

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2020 tsäi [vro] phát âm tsäi 0 bình chọn
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] phát âm Olõq terveq tulõma 0 bình chọn
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] phát âm Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! 0 bình chọn
21/09/2019 tervüses [vro] phát âm tervüses 0 bình chọn
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] phát âm Võro kiil' om illos kiil'. 0 bình chọn
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] phát âm võro kiilʼ 0 bình chọn
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] phát âm Aitjumma, häste, kuis hindäl? 0 bình chọn
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] phát âm Miä su nimi om? 0 bình chọn
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] phát âm Kost sa peri olõt? 0 bình chọn
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] phát âm Pallõsi ütleq tuud viilkõrd 0 bình chọn
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] phát âm Pallõsi kirodaq tuu üles 0 bình chọn
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] phát âm Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? 0 bình chọn
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] phát âm Kas sa kõnõlõt võro kiilt? 0 bình chọn
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] phát âm Kuis üteldäq ... võro keelen? 0 bình chọn
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] phát âm Ku pall'o tuu mass? 0 bình chọn
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] phát âm Seo imänd tasos kõgõ iist 0 bình chọn
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] phát âm Seo esänd tasos kõgõ iist 0 bình chọn
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] phát âm Kas sa tahasiq tandsiq? 0 bình chọn
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] phát âm Käüq mu mant minemä! 0 bình chọn
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] phát âm Mu nimi om ... 0 bình chọn
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] phát âm Ma olõ ... aastakka vana 0 bình chọn
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] phát âm Ku vana sa olõt? 0 bình chọn
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] phát âm Kas sa saat võro keelest arvo? 0 bình chọn
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] phát âm Ma kõnõlõ-õi võro kiilt 0 bình chọn
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] phát âm Võro Instituut' 0 bình chọn
29/11/2017 õkva [vro] phát âm õkva 0 bình chọn
29/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] phát âm Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. 0 bình chọn
29/11/2017 pudsunudsija [vro] phát âm pudsunudsija 0 bình chọn
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] phát âm Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. 0 bình chọn
29/11/2017 hürrümürrü [vro] phát âm hürrümürrü 0 bình chọn