Thành viên:

juvasul

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của juvasul

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] phát âm tetäqtahtminõ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/06/2012 maq [vro] phát âm maq 0 bình chọn
19/06/2012 neläpäiv [vro] phát âm neläpäiv 0 bình chọn
19/06/2012 oluq [vro] phát âm oluq 0 bình chọn
19/06/2012 külä [vro] phát âm külä 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/06/2012 pini [vro] phát âm pini 0 bình chọn
12/06/2012 üts [vro] phát âm üts 0 bình chọn
12/06/2012 kats [vro] phát âm kats 0 bình chọn
12/06/2012 kolm [vro] phát âm kolm 0 bình chọn
10/06/2012 esä [vro] phát âm esä 0 bình chọn
10/06/2012 imä [vro] phát âm imä 0 bình chọn
10/06/2012 Võro maakund [vro] phát âm Võro maakund 0 bình chọn
10/06/2012 Võro [vro] phát âm Võro 0 bình chọn
10/06/2012 Võromaa [vro] phát âm Võromaa 0 bình chọn
30/08/2011 Maria [et] phát âm Maria 0 bình chọn
30/08/2011 María [et] phát âm María 0 bình chọn
30/08/2011 äe [et] phát âm äe 0 bình chọn
30/08/2011 kirja [et] phát âm kirja 0 bình chọn
30/08/2011 kultuurtaimena [et] phát âm kultuurtaimena 0 bình chọn