Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2009 kilómetros [es] phát âm kilómetros 0 bình chọn
05/06/2009 corrientes marinas [es] phát âm corrientes marinas 0 bình chọn
05/06/2009 caído [es] phát âm caído 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 familias [es] phát âm familias 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 decidieron [es] phát âm decidieron 0 bình chọn
05/06/2009 especulan [es] phát âm especulan 0 bình chọn
05/06/2009 negado [es] phát âm negado 0 bình chọn
05/06/2009 atenerse [es] phát âm atenerse 0 bình chọn
05/06/2009 luto [es] phát âm luto 0 bình chọn
05/06/2009 aéreo [es] phát âm aéreo 0 bình chọn
05/06/2009 franceses [es] phát âm franceses 0 bình chọn
05/06/2009 embajador [es] phát âm embajador 0 bình chọn
05/06/2009 rito [es] phát âm rito 1 bình chọn
05/06/2009 mantenerse [es] phát âm mantenerse 0 bình chọn
05/06/2009 toreros [es] phát âm toreros 0 bình chọn
05/06/2009 funerario [es] phát âm funerario 0 bình chọn
05/06/2009 preceptivo [es] phát âm preceptivo 0 bình chọn
05/06/2009 malsonante [es] phát âm malsonante 0 bình chọn
05/06/2009 farisea [es] phát âm farisea 0 bình chọn
05/06/2009 importantes [es] phát âm importantes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 coherente [es] phát âm coherente 0 bình chọn
05/06/2009 ganas [es] phát âm ganas -1 bình chọn
05/06/2009 verle [es] phát âm verle 0 bình chọn
05/06/2009 prácticamente [es] phát âm prácticamente 0 bình chọn
05/06/2009 asomarse [es] phát âm asomarse 0 bình chọn
05/06/2009 mirón [es] phát âm mirón 0 bình chọn
05/06/2009 descubriendo [es] phát âm descubriendo 0 bình chọn
05/06/2009 Coco Ortega [es] phát âm Coco Ortega 0 bình chọn
05/06/2009 burdel [es] phát âm burdel 0 bình chọn
05/06/2009 recinto [es] phát âm recinto 0 bình chọn