Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2009 antojarse [es] phát âm antojarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 saltar [es] phát âm saltar 4 bình chọn
08/06/2009 parlamentario [es] phát âm parlamentario 0 bình chọn
08/06/2009 formación [es] phát âm formación 0 bình chọn
08/06/2009 canciller [es] phát âm canciller 0 bình chọn
08/06/2009 manifestaciones [es] phát âm manifestaciones 0 bình chọn
08/06/2009 favorecer [es] phát âm favorecer 0 bình chọn
08/06/2009 descalabro [es] phát âm descalabro 0 bình chọn
08/06/2009 marcharse [es] phát âm marcharse 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 desestabilizar [es] phát âm desestabilizar 0 bình chọn
08/06/2009 entusiasta [es] phát âm entusiasta 0 bình chọn
08/06/2009 recuento [es] phát âm recuento 0 bình chọn
08/06/2009 escrutar [es] phát âm escrutar 0 bình chọn
08/06/2009 escaño [es] phát âm escaño 0 bình chọn
08/06/2009 antieuropeísta [es] phát âm antieuropeísta 0 bình chọn
08/06/2009 hegemonía [es] phát âm hegemonía 0 bình chọn
08/06/2009 erótico [es] phát âm erótico 0 bình chọn
08/06/2009 subversivo [es] phát âm subversivo 0 bình chọn
08/06/2009 figurar [es] phát âm figurar 0 bình chọn
08/06/2009 ninfomanía [es] phát âm ninfomanía 0 bình chọn
08/06/2009 poetisa [es] phát âm poetisa 0 bình chọn
08/06/2009 violencia conyugal [es] phát âm violencia conyugal 0 bình chọn
08/06/2009 rúbrica [es] phát âm rúbrica 0 bình chọn
08/06/2009 afrodisiaco [es] phát âm afrodisiaco 0 bình chọn
08/06/2009 pertenecer [es] phát âm pertenecer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 hipocresía [es] phát âm hipocresía 0 bình chọn
08/06/2009 fetichismo [es] phát âm fetichismo 0 bình chọn
08/06/2009 esquizofrenia [es] phát âm esquizofrenia 1 bình chọn
08/06/2009 estético [es] phát âm estético 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 antiestético [es] phát âm antiestético 0 bình chọn