Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2009 afirmativamente [es] phát âm afirmativamente 0 bình chọn
07/06/2009 manifiesto [es] phát âm manifiesto 0 bình chọn
07/06/2009 innato [es] phát âm innato 0 bình chọn
07/06/2009 investigador [es] phát âm investigador 0 bình chọn
07/06/2009 sobresalir [es] phát âm sobresalir 0 bình chọn
07/06/2009 adecuar [es] phát âm adecuar 0 bình chọn
07/06/2009 inhibidor [es] phát âm inhibidor 0 bình chọn
07/06/2009 discutido [es] phát âm discutido 0 bình chọn
07/06/2009 crónico [es] phát âm crónico 0 bình chọn
07/06/2009 arterial [es] phát âm arterial 0 bình chọn
07/06/2009 empeoramiento [es] phát âm empeoramiento 0 bình chọn
07/06/2009 oxicodona [es] phát âm oxicodona 0 bình chọn
07/06/2009 fentanilo [es] phát âm fentanilo 0 bình chọn
07/06/2009 estreñimiento [es] phát âm estreñimiento 0 bình chọn
07/06/2009 esteroideo [es] phát âm esteroideo 0 bình chọn
07/06/2009 farmacológico [es] phát âm farmacológico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 gástrica [es] phát âm gástrica 0 bình chọn
07/06/2009 duodenal [es] phát âm duodenal 0 bình chọn
07/06/2009 antiinflamatorio [es] phát âm antiinflamatorio 0 bình chọn
07/06/2009 codeína [es] phát âm codeína 0 bình chọn
07/06/2009 digestivo [es] phát âm digestivo 0 bình chọn
07/06/2009 conveniente [es] phát âm conveniente 0 bình chọn
07/06/2009 gastrointestinal [es] phát âm gastrointestinal 0 bình chọn
07/06/2009 Ética [es] phát âm Ética 0 bình chọn
07/06/2009 promover [es] phát âm promover -1 bình chọn
07/06/2009 posguerra [es] phát âm posguerra 0 bình chọn
07/06/2009 posteriormente [es] phát âm posteriormente 0 bình chọn
06/06/2009 solventar [es] phát âm solventar 0 bình chọn
06/06/2009 Chile [es] phát âm Chile 1 bình chọn
06/06/2009 enchilada [es] phát âm enchilada 1 bình chọn