Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu]
phát âm Laci a csoportelső
0 bình chọn
25/06/2016 felold [hu]
phát âm felold
0 bình chọn
25/06/2016 módosítójel [hu]
phát âm módosítójel
0 bình chọn
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu]
phát âm Bíró András Zsolt
0 bình chọn
25/06/2016 Kurultáj [hu]
phát âm Kurultáj
0 bình chọn
13/07/2012 Villánykövesd [hu]
phát âm Villánykövesd
0 bình chọn
13/07/2012 arányszám [hu]
phát âm arányszám
0 bình chọn
13/07/2012 elhoz [hu]
phát âm elhoz
-1 bình chọn
13/07/2012 elvisz [hu]
phát âm elvisz
0 bình chọn
13/07/2012 édeskevés [hu]
phát âm édeskevés
-1 bình chọn
13/07/2012 édesítő [hu]
phát âm édesítő
-1 bình chọn
13/07/2012 kártalanítás [hu]
phát âm kártalanítás
-1 bình chọn
13/07/2012 ámpolna [hu]
phát âm ámpolna
0 bình chọn
13/07/2012 ampa [hu]
phát âm ampa
0 bình chọn
13/07/2012 akona [hu]
phát âm akona
0 bình chọn
13/07/2012 altáró [hu]
phát âm altáró
0 bình chọn
13/07/2012 akríbia [hu]
phát âm akríbia
0 bình chọn
13/07/2012 alán [hu]
phát âm alán
0 bình chọn
13/07/2012 aneroid [hu]
phát âm aneroid
0 bình chọn
13/07/2012 akkumulál [hu]
phát âm akkumulál
0 bình chọn
13/07/2012 antinómia [hu]
phát âm antinómia
0 bình chọn
13/07/2012 anasztigmát [hu]
phát âm anasztigmát
0 bình chọn
13/07/2012 alluviális [hu]
phát âm alluviális
0 bình chọn
13/07/2012 altaji [hu]
phát âm altaji
0 bình chọn
13/07/2012 ámbitus [hu]
phát âm ámbitus
0 bình chọn
13/07/2012 amfíbia [hu]
phát âm amfíbia
0 bình chọn
13/07/2012 akromatikus [hu]
phát âm akromatikus
0 bình chọn
13/07/2012 akvizíció [hu]
phát âm akvizíció
0 bình chọn
13/07/2012 annotáció [hu]
phát âm annotáció
0 bình chọn
13/07/2012 allotróp [hu]
phát âm allotróp
0 bình chọn