BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
25/06/2016
phát âm Laci a csoportelső
Laci a csoportelső [hu] 0 bình chọn
25/06/2016
phát âm felold
felold [hu] 0 bình chọn
25/06/2016
phát âm módosítójel
módosítójel [hu] 0 bình chọn
25/06/2016
phát âm Bíró András Zsolt
Bíró András Zsolt [hu] 0 bình chọn
25/06/2016
phát âm Kurultáj
Kurultáj [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm Villánykövesd
Villánykövesd [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm arányszám
arányszám [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm elhoz
elhoz [hu] -1 bình chọn
13/07/2012
phát âm elvisz
elvisz [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm édeskevés
édeskevés [hu] -1 bình chọn
13/07/2012
phát âm édesítő
édesítő [hu] -1 bình chọn
13/07/2012
phát âm kártalanítás
kártalanítás [hu] -1 bình chọn
13/07/2012
phát âm ámpolna
ámpolna [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm ampa
ampa [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm akona
akona [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm altáró
altáró [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm akríbia
akríbia [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm alán
alán [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm aneroid
aneroid [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm akkumulál
akkumulál [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm antinómia
antinómia [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm anasztigmát
anasztigmát [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm alluviális
alluviális [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm altaji
altaji [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm ámbitus
ámbitus [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm amfíbia
amfíbia [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm akromatikus
akromatikus [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm akvizíció
akvizíció [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm annotáció
annotáció [hu] 0 bình chọn
13/07/2012
phát âm allotróp
allotróp [hu] 0 bình chọn