Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] phát âm Laci a csoportelső 0 bình chọn
25/06/2016 felold [hu] phát âm felold 0 bình chọn
25/06/2016 módosítójel [hu] phát âm módosítójel 0 bình chọn
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] phát âm Bíró András Zsolt 0 bình chọn
25/06/2016 Kurultáj [hu] phát âm Kurultáj 0 bình chọn
13/07/2012 Villánykövesd [hu] phát âm Villánykövesd 0 bình chọn
13/07/2012 arányszám [hu] phát âm arányszám 0 bình chọn
13/07/2012 elhoz [hu] phát âm elhoz -1 bình chọn
13/07/2012 elvisz [hu] phát âm elvisz 0 bình chọn
13/07/2012 édeskevés [hu] phát âm édeskevés -1 bình chọn
13/07/2012 édesítő [hu] phát âm édesítő -1 bình chọn
13/07/2012 kártalanítás [hu] phát âm kártalanítás -1 bình chọn
13/07/2012 ámpolna [hu] phát âm ámpolna 0 bình chọn
13/07/2012 ampa [hu] phát âm ampa 0 bình chọn
13/07/2012 akona [hu] phát âm akona 0 bình chọn
13/07/2012 altáró [hu] phát âm altáró 0 bình chọn
13/07/2012 akríbia [hu] phát âm akríbia 0 bình chọn
13/07/2012 alán [hu] phát âm alán 0 bình chọn
13/07/2012 aneroid [hu] phát âm aneroid 0 bình chọn
13/07/2012 akkumulál [hu] phát âm akkumulál 0 bình chọn
13/07/2012 antinómia [hu] phát âm antinómia 0 bình chọn
13/07/2012 anasztigmát [hu] phát âm anasztigmát 0 bình chọn
13/07/2012 alluviális [hu] phát âm alluviális 0 bình chọn
13/07/2012 altaji [hu] phát âm altaji 0 bình chọn
13/07/2012 ámbitus [hu] phát âm ámbitus 0 bình chọn
13/07/2012 amfíbia [hu] phát âm amfíbia 0 bình chọn
13/07/2012 akromatikus [hu] phát âm akromatikus 0 bình chọn
13/07/2012 akvizíció [hu] phát âm akvizíció 0 bình chọn
13/07/2012 annotáció [hu] phát âm annotáció 0 bình chọn
13/07/2012 allotróp [hu] phát âm allotróp 0 bình chọn