Thành viên:

kent

Đăng ký phát âm của kent

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2008 pouet [fr] phát âm pouet 0 bình chọn
16/09/2008 où es-tu? [fr] phát âm où es-tu? 1 bình chọn
16/09/2008 hey [fr] phát âm hey 0 bình chọn
16/09/2008 bonjour [fr] phát âm bonjour 4 bình chọn
16/09/2008 s'il [fr] phát âm s'il 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 joie de vivre [fr] phát âm joie de vivre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 dimanche [fr] phát âm dimanche 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 de rigueur [fr] phát âm de rigueur 0 bình chọn
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] phát âm lieutenant colonel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 modéré [fr] phát âm modéré 0 bình chọn
16/09/2008 léger [fr] phát âm léger 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 longueur [fr] phát âm longueur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 lentement [fr] phát âm lentement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 vite [fr] phát âm vite 0 bình chọn
16/09/2008 Québec [fr] phát âm Québec 0 bình chọn
16/09/2008 giroux [fr] phát âm giroux 0 bình chọn
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] phát âm Je vais t'aimer 0 bình chọn
16/09/2008 roquefort [fr] phát âm roquefort 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 Geoffroi [fr] phát âm Geoffroi 0 bình chọn
16/09/2008 Lascaux [fr] phát âm Lascaux 0 bình chọn
16/09/2008 croisez [fr] phát âm croisez 0 bình chọn
16/09/2008 cailloux [fr] phát âm cailloux -1 bình chọn
16/09/2008 nadine [fr] phát âm nadine 0 bình chọn
16/09/2008 jumeau [fr] phát âm jumeau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 jeunesse [fr] phát âm jeunesse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 lacrosse [fr] phát âm lacrosse 0 bình chọn
16/09/2008 Pourbaix [fr] phát âm Pourbaix 0 bình chọn
16/09/2008 Figeac [fr] phát âm Figeac 0 bình chọn
16/09/2008 valery larbaud [fr] phát âm valery larbaud 0 bình chọn
16/09/2008 Michel Eyquem de Montaigne [fr] phát âm Michel Eyquem de Montaigne 0 bình chọn