Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2010 извинилась [ru] phát âm извинилась 0 bình chọn
10/01/2010 состоятельная [ru] phát âm состоятельная 0 bình chọn
10/01/2010 ничтожными [ru] phát âm ничтожными 0 bình chọn
10/01/2010 состоятельные [ru] phát âm состоятельные 0 bình chọn
10/01/2010 преодолеть [ru] phát âm преодолеть 0 bình chọn
10/01/2010 откололся [ru] phát âm откололся 0 bình chọn
10/01/2010 сердитым [ru] phát âm сердитым 0 bình chọn
10/01/2010 отняла [ru] phát âm отняла 0 bình chọn
10/01/2010 побери [ru] phát âm побери 0 bình chọn
10/01/2010 завела [ru] phát âm завела 0 bình chọn
10/01/2010 перекупить [ru] phát âm перекупить 0 bình chọn
10/01/2010 чушь [ru] phát âm чушь 0 bình chọn
10/01/2010 несёшь [ru] phát âm несёшь 0 bình chọn
10/01/2010 финансировать [ru] phát âm финансировать 0 bình chọn
10/01/2010 предлагаешь [ru] phát âm предлагаешь 0 bình chọn
10/01/2010 продолжай [ru] phát âm продолжай 0 bình chọn
10/01/2010 жёстко [ru] phát âm жёстко 0 bình chọn
10/01/2010 раскопками [ru] phát âm раскопками 0 bình chọn
10/01/2010 подарке [ru] phát âm подарке 0 bình chọn
10/01/2010 рассказав [ru] phát âm рассказав 0 bình chọn
10/01/2010 разделил [ru] phát âm разделил 0 bình chọn
10/01/2010 позволь [ru] phát âm позволь 0 bình chọn
10/01/2010 салатом [ru] phát âm салатом 0 bình chọn
10/01/2010 лезли [ru] phát âm лезли 0 bình chọn
10/01/2010 возни [ru] phát âm возни 0 bình chọn
10/01/2010 цыплятами [ru] phát âm цыплятами 0 bình chọn
10/01/2010 прожить [ru] phát âm прожить 0 bình chọn
10/01/2010 сумасшедшие [ru] phát âm сумасшедшие 0 bình chọn
10/01/2010 буна [ru] phát âm буна 0 bình chọn
10/01/2010 глупую [ru] phát âm глупую 0 bình chọn