Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2010 использую [ru] phát âm использую 0 bình chọn
09/01/2010 наизготовку [ru] phát âm наизготовку 0 bình chọn
09/01/2010 выделялся [ru] phát âm выделялся 0 bình chọn
09/01/2010 чётко [ru] phát âm чётко -1 bình chọn
09/01/2010 лунном [ru] phát âm лунном 0 bình chọn
09/01/2010 встречались [ru] phát âm встречались 0 bình chọn
09/01/2010 мигая [ru] phát âm мигая 0 bình chọn
09/01/2010 совиные [ru] phát âm совиные 0 bình chọn
09/01/2010 выветрились [ru] phát âm выветрились 0 bình chọn
09/01/2010 подивился [ru] phát âm подивился 0 bình chọn
09/01/2010 удрала [ru] phát âm удрала 0 bình chọn
09/01/2010 наготове [ru] phát âm наготове 0 bình chọn
09/01/2010 ружьём [ru] phát âm ружьём 0 bình chọn
09/01/2010 розам [ru] phát âm розам 0 bình chọn
09/01/2010 розовом [ru] phát âm розовом 0 bình chọn
09/01/2010 курятнике [ru] phát âm курятнике 0 bình chọn
09/01/2010 предсказывала [ru] phát âm предсказывала 0 bình chọn
09/01/2010 холодной [ru] phát âm холодной 0 bình chọn
09/01/2010 мокрой [ru] phát âm мокрой 0 bình chọn
09/01/2010 крадущимся [ru] phát âm крадущимся 0 bình chọn
09/01/2010 клумба [ru] phát âm клумба -1 bình chọn
09/01/2010 птичьи [ru] phát âm птичьи 0 bình chọn
09/01/2010 пронзительные [ru] phát âm пронзительные 0 bình chọn
09/01/2010 неистовые [ru] phát âm неистовые 0 bình chọn
09/01/2010 неслись [ru] phát âm неслись 0 bình chọn
09/01/2010 курятника [ru] phát âm курятника 0 bình chọn
09/01/2010 лунного [ru] phát âm лунного 0 bình chọn
09/01/2010 мягкости [ru] phát âm мягкости 0 bình chọn
09/01/2010 золотая [ru] phát âm золотая 0 bình chọn
09/01/2010 светла [ru] phát âm светла 0 bình chọn