Thành viên:

kongurlo

Đăng ký phát âm của kongurlo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
03/12/2011
phát âm aquiculture
aquiculture [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm assoyions
assoyions [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm craignions
craignions [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm décisif aux techniques
décisif aux techniques [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm endeuiller cette époque
endeuiller cette époque [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Pierre Louis ICHON
Pierre Louis ICHON [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm duran
duran [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm parquent
parquent [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm vilgénis
vilgénis [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm montoie
montoie [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm cibonne
cibonne [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm tulleries
tulleries [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Bernard Poyet
Bernard Poyet [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Frank De Winne
Frank De Winne [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Collas
Collas [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm degrève
degrève [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Fordyce
Fordyce [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Somellier
Somellier [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm hallier
hallier [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm concernent
concernent [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm j'ai peint
j'ai peint [fr] 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/12/2011
phát âm coche dury
coche dury [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Beauchêne
Beauchêne [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm de Quervain
de Quervain [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Evereaux
Evereaux [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm Dubacq
Dubacq [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm D'Arles
D'Arles [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm sizar
sizar [fr] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/12/2011
phát âm Maazel
Maazel [fr] 0 bình chọn
03/12/2011
phát âm arc du carrousel
arc du carrousel [fr] 0 bình chọn