Thành viên:

koru

Đăng ký phát âm của koru

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/02/2012 Linux [en] phát âm Linux 1 bình chọn
13/02/2012 xampp [en] phát âm xampp 0 bình chọn
13/02/2012 coercive [en] phát âm coercive 0 bình chọn
13/02/2012 MySQL [en] phát âm MySQL 0 bình chọn
13/02/2012 Charles Bukowski [en] phát âm Charles Bukowski 0 bình chọn
13/02/2012 pygora [en] phát âm pygora 0 bình chọn
13/02/2012 pwnd [en] phát âm pwnd 0 bình chọn
13/02/2012 Ravelry [en] phát âm Ravelry 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/02/2012 interiority [en] phát âm interiority 0 bình chọn
13/02/2012 communicability [en] phát âm communicability 0 bình chọn
13/02/2012 discontinuity [en] phát âm discontinuity 0 bình chọn
13/02/2012 exteriority [en] phát âm exteriority 0 bình chọn
13/02/2012 unfigurable [en] phát âm unfigurable 0 bình chọn