Thành viên:

krekiere

Đăng ký phát âm của krekiere

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] phát âm sterno-cléido-mastoïdien 0 bình chọn
19/01/2010 jumeaux [fr] phát âm jumeaux 0 bình chọn
19/01/2010 crural [fr] phát âm crural 0 bình chọn
19/01/2010 scalène [fr] phát âm scalène 0 bình chọn
19/01/2010 masséter [fr] phát âm masséter 0 bình chọn
19/01/2010 digastrique [fr] phát âm digastrique 0 bình chọn
19/01/2010 Virginie [fr] phát âm Virginie 0 bình chọn
19/01/2010 anconé [fr] phát âm anconé 0 bình chọn
19/01/2010 carbonnieux [fr] phát âm carbonnieux 0 bình chọn
19/01/2010 pruneau [fr] phát âm pruneau 0 bình chọn
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] phát âm Robert de la Fresnaye 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 Vignon [fr] phát âm Vignon 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 abatage [fr] phát âm abatage 0 bình chọn
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] phát âm strasbourgeoise 0 bình chọn
19/01/2010 abat-foin [fr] phát âm abat-foin 0 bình chọn
19/01/2010 dégénéré [fr] phát âm dégénéré 0 bình chọn
19/01/2010 abatée [fr] phát âm abatée 0 bình chọn
19/01/2010 abatellement [fr] phát âm abatellement 0 bình chọn
19/01/2010 abatture [fr] phát âm abatture 0 bình chọn
19/01/2010 prune [fr] phát âm prune 0 bình chọn
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] phát âm Estelle Lezean 0 bình chọn
19/01/2010 égalité [fr] phát âm égalité 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 thulium [fr] phát âm thulium 0 bình chọn
19/01/2010 fluor [fr] phát âm fluor 0 bình chọn
19/01/2010 brome [fr] phát âm brome 0 bình chọn
19/01/2010 iode [fr] phát âm iode 0 bình chọn
19/01/2010 astate [fr] phát âm astate 0 bình chọn
19/01/2010 ununseptium [fr] phát âm ununseptium 0 bình chọn
19/01/2010 phosphore [fr] phát âm phosphore 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 tellure [fr] phát âm tellure 0 bình chọn