Thành viên:

lamguage_pronounciation_man

Đăng ký phát âm của lamguage_pronounciation_man

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2012 Johnathon Schaech [en] phát âm Johnathon Schaech 0 bình chọn
05/07/2010 documentation [en] phát âm documentation -1 bình chọn
04/05/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
04/05/2010 Ashaway [en] phát âm Ashaway 0 bình chọn
07/12/2009 Walter Battiss [en] phát âm Walter Battiss 0 bình chọn
07/12/2009 Greg O'Halloran [en] phát âm Greg O'Halloran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất