Thành viên:

lance_cafe

Đăng ký phát âm của lance_cafe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] phát âm Harmonies du soir 0 bình chọn
23/05/2011 coquille [fr] phát âm coquille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2011 イギリス軍 [ja] phát âm イギリス軍 0 bình chọn
23/05/2011 雷雨 [ja] phát âm 雷雨 0 bình chọn
23/05/2011 請け負う [ja] phát âm 請け負う 0 bình chọn
22/05/2011 しかし [ja] phát âm しかし 1 bình chọn
22/05/2011 叔母さん [ja] phát âm 叔母さん 0 bình chọn
22/05/2011 Lance [fr] phát âm Lance 0 bình chọn
22/05/2011 États-Unis [fr] phát âm États-Unis 0 bình chọn
22/05/2011 chine [fr] phát âm chine 0 bình chọn
22/05/2011 Japon [fr] phát âm Japon 1 bình chọn
22/05/2011 Annie [fr] phát âm Annie 0 bình chọn
22/05/2011 apparent [fr] phát âm apparent 0 bình chọn
22/05/2011 applicable [fr] phát âm applicable -1 bình chọn
22/05/2011 appliqué [fr] phát âm appliqué 0 bình chọn
22/05/2011 apprend [fr] phát âm apprend 0 bình chọn
22/05/2011 apposition [fr] phát âm apposition 0 bình chọn
22/05/2011 animateur [fr] phát âm animateur 0 bình chọn
22/05/2011 nitotte [ja] phát âm nitotte 0 bình chọn
22/05/2011 nous [fr] phát âm nous 0 bình chọn
22/05/2011 俺様 [ja] phát âm 俺様 0 bình chọn
22/05/2011 明るい [ja] phát âm 明るい 0 bình chọn
22/05/2011 appréciation [fr] phát âm appréciation 0 bình chọn
22/05/2011 mousse [fr] phát âm mousse 0 bình chọn
22/05/2011 apprêt [fr] phát âm apprêt 0 bình chọn
22/05/2011 vous [fr] phát âm vous 0 bình chọn
22/05/2011 il [fr] phát âm il 1 bình chọn
22/05/2011 Elle [fr] phát âm Elle 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2011 tu [fr] phát âm tu -2 bình chọn
22/05/2011 je [fr] phát âm je -1 bình chọn