Thành viên:

lance_cafe

Đăng ký phát âm của lance_cafe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/05/2011 apposer [fr] phát âm apposer 0 bình chọn
22/05/2011 approcher [fr] phát âm approcher 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/05/2011 approches [fr] phát âm approches 0 bình chọn
22/05/2011 appréciable [fr] phát âm appréciable 0 bình chọn
22/05/2011 Frédéric Passy [fr] phát âm Frédéric Passy 0 bình chọn
22/05/2011 mane [fr] phát âm mane 0 bình chọn
22/05/2011 arrimer [fr] phát âm arrimer 0 bình chọn
22/05/2011 arrivage [fr] phát âm arrivage 0 bình chọn
22/05/2011 Ecole de Paris [fr] phát âm Ecole de Paris 0 bình chọn
22/05/2011 Louis Renault [fr] phát âm Louis Renault 0 bình chọn
22/05/2011 se détester [fr] phát âm se détester 0 bình chọn
22/05/2011 医薬品 [ja] phát âm 医薬品 0 bình chọn
22/05/2011 兎角 [ja] phát âm 兎角 0 bình chọn
22/05/2011 知る [ja] phát âm 知る 0 bình chọn
22/05/2011 [ja] phát âm 面 0 bình chọn
22/05/2011 摩擦 [ja] phát âm 摩擦 0 bình chọn
22/05/2011 初版 [ja] phát âm 初版 0 bình chọn
21/05/2011 [ja] phát âm 猫 0 bình chọn
21/05/2011 ログイン [ja] phát âm ログイン 0 bình chọn
21/05/2011 為さる [ja] phát âm 為さる 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2011 揺すぶる [ja] phát âm 揺すぶる 0 bình chọn
21/05/2011 評論 [ja] phát âm 評論 -1 bình chọn
21/05/2011 はい [ja] phát âm はい 1 bình chọn
21/05/2011 意志 [ja] phát âm 意志 0 bình chọn
21/05/2011 機敏 [ja] phát âm 機敏 0 bình chọn