Thành viên:

lilie45

Đăng ký phát âm của lilie45

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/11/2012 Francophile [fr] phát âm Francophile 0 bình chọn
18/11/2012 le secteur [fr] phát âm le secteur 0 bình chọn
18/11/2012 Je dessine [fr] phát âm Je dessine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2012 dominant [fr] phát âm dominant 0 bình chọn
18/11/2012 cohabiter [fr] phát âm cohabiter 0 bình chọn
18/11/2012 Écouter [fr] phát âm Écouter 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2012 l'un des rares [fr] phát âm l'un des rares 0 bình chọn
18/11/2012 installer [fr] phát âm installer 1 bình chọn
16/11/2012 Marie-Adelaide de Savoie [fr] phát âm Marie-Adelaide de Savoie 0 bình chọn
13/11/2012 paranoïaque [fr] phát âm paranoïaque 0 bình chọn
13/11/2012 méfient [fr] phát âm méfient 0 bình chọn
13/11/2012 Jacqueline [fr] phát âm Jacqueline 0 bình chọn
13/11/2012 aulne [fr] phát âm aulne -1 bình chọn
13/11/2012 anacardier [fr] phát âm anacardier 0 bình chọn
13/11/2012 amandier [fr] phát âm amandier 0 bình chọn
13/11/2012 abricotier [fr] phát âm abricotier 0 bình chọn
13/11/2012 maraichage [fr] phát âm maraichage 0 bình chọn
13/11/2012 exact [fr] phát âm exact 0 bình chọn
13/11/2012 finage [fr] phát âm finage 0 bình chọn
13/11/2012 regardèrent [fr] phát âm regardèrent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/11/2012 pyracantha [fr] phát âm pyracantha 0 bình chọn
01/11/2012 Parti communiste français [fr] phát âm Parti communiste français 0 bình chọn
01/11/2012 social-démocratie [fr] phát âm social-démocratie 0 bình chọn
01/11/2012 congrès du Globe [fr] phát âm congrès du Globe 0 bình chọn
01/11/2012 Louis Dubreuilh [fr] phát âm Louis Dubreuilh 0 bình chọn
01/11/2012 liqueur d'expédition [fr] phát âm liqueur d'expédition 0 bình chọn
01/11/2012 afrikaans [fr] phát âm afrikaans 0 bình chọn
01/11/2012 Patrick Apel-Muller [fr] phát âm Patrick Apel-Muller 0 bình chọn
01/11/2012 Jean-Emmanuel Ducoin [fr] phát âm Jean-Emmanuel Ducoin 0 bình chọn
01/11/2012 Martine Bulard [fr] phát âm Martine Bulard 0 bình chọn