Thành viên:

lindaj1152

Đăng ký phát âm của lindaj1152

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2019 James Redfield [en] phát âm James Redfield 0 bình chọn
24/06/2019 Joella [en] phát âm Joella 0 bình chọn
24/06/2019 iron-willed [en] phát âm iron-willed 0 bình chọn
24/06/2019 Joleen [en] phát âm Joleen 0 bình chọn
24/06/2019 electrolier [en] phát âm electrolier 1 bình chọn
24/06/2019 ingressing [en] phát âm ingressing 0 bình chọn
24/06/2019 fevers [en] phát âm fevers 0 bình chọn
19/06/2019 Planimeter [en] phát âm Planimeter 0 bình chọn
19/06/2019 disrate [en] phát âm disrate 0 bình chọn
19/06/2019 gadding [en] phát âm gadding 0 bình chọn
19/06/2019 provirus [en] phát âm provirus 0 bình chọn
19/06/2019 cowpat [en] phát âm cowpat 0 bình chọn
19/06/2019 houseguest [en] phát âm houseguest 1 bình chọn
19/06/2019 gloppier [en] phát âm gloppier 0 bình chọn
18/06/2019 aquavit [en] phát âm aquavit 0 bình chọn
18/06/2019 japanifornia [en] phát âm japanifornia 0 bình chọn
18/06/2019 Bertrand [en] phát âm Bertrand 0 bình chọn
18/06/2019 orientability [en] phát âm orientability 0 bình chọn
18/06/2019 bucket-fed [en] phát âm bucket-fed 0 bình chọn
18/06/2019 deallocated [en] phát âm deallocated 0 bình chọn
18/06/2019 superscribe [en] phát âm superscribe 0 bình chọn
18/06/2019 frypan [en] phát âm frypan 0 bình chọn
18/06/2019 driveling [en] phát âm driveling 0 bình chọn
18/06/2019 non-martial [en] phát âm non-martial 0 bình chọn
18/06/2019 shampoos [en] phát âm shampoos 1 bình chọn
13/06/2019 Snootiness [en] phát âm Snootiness 0 bình chọn
13/06/2019 non-discretionary [en] phát âm non-discretionary 1 bình chọn
13/06/2019 reuseability [en] phát âm reuseability 0 bình chọn
08/06/2019 pre-commissioning [en] phát âm pre-commissioning 0 bình chọn
08/06/2019 service-minded [en] phát âm service-minded 1 bình chọn