Thành viên:

lucus

Đăng ký phát âm của lucus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2012 enunciate [en] phát âm enunciate 0 bình chọn
31/10/2012 omega 3 [en] phát âm omega 3 0 bình chọn
31/10/2012 omega 6 [en] phát âm omega 6 0 bình chọn
31/10/2012 deeper [en] phát âm deeper 0 bình chọn
17/02/2011 word [en] phát âm word 1 bình chọn
17/02/2011 flowers [en] phát âm flowers 3 bình chọn
17/02/2011 quoth [en] phát âm quoth 1 bình chọn
17/02/2011 banana bender [en] phát âm banana bender 0 bình chọn
17/02/2011 Luke [en] phát âm Luke 0 bình chọn
17/02/2011 Michelle [en] phát âm Michelle 1 bình chọn
17/02/2011 bender [en] phát âm bender 0 bình chọn
17/02/2011 horny [en] phát âm horny 0 bình chọn
17/02/2011 trumpet [en] phát âm trumpet 1 bình chọn
17/02/2011 rainbow [en] phát âm rainbow 1 bình chọn
17/02/2011 lollipops [en] phát âm lollipops 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2011 sunshine [en] phát âm sunshine 0 bình chọn
17/02/2011 shut the fuck up [en] phát âm shut the fuck up 1 bình chọn
17/02/2011 scientist [en] phát âm scientist -1 bình chọn
17/02/2011 suffice [en] phát âm suffice 1 bình chọn
17/02/2011 adapted [en] phát âm adapted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2011 discombobulation [en] phát âm discombobulation 0 bình chọn
14/02/2011 whither [en] phát âm whither 0 bình chọn
14/02/2011 air [en] phát âm air 2 bình chọn
14/02/2011 proposing [en] phát âm proposing 0 bình chọn
14/02/2011 promotional [en] phát âm promotional 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2011 incongruous [en] phát âm incongruous 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2011 bootstrap [en] phát âm bootstrap 2 bình chọn
14/02/2011 biostatistics [en] phát âm biostatistics 0 bình chọn