Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2013 فیروزکوه [fa] phát âm فیروزکوه 0 bình chọn
30/05/2013 شهریار [fa] phát âm شهریار 0 bình chọn
30/05/2013 شمیرانات [fa] phát âm شمیرانات 0 bình chọn
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] phát âm ساوجبلاغ 0 bình chọn
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] phát âm رباط‌کریم 0 bình chọn
30/05/2013 بيا [fa] phát âm بيا 0 bình chọn
30/05/2013 مشهد [fa] phát âm مشهد 0 bình chọn
30/05/2013 فارسی [fa] phát âm فارسی 0 bình chọn
30/05/2013 رادیولوژی [fa] phát âm رادیولوژی 0 bình chọn
30/05/2013 كاراته [fa] phát âm كاراته 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودی [fa] phát âm خوانده بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بود [fa] phát âm خوانده بود 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودید [fa] phát âm خوانده بودید 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودم [fa] phát âm خوانده بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودند [fa] phát âm خوانده بودند 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودم [fa] phát âm خورده بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودی [fa] phát âm خورده بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودید [fa] phát âm خورده بودید 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بود [fa] phát âm خورده بود 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودیم [fa] phát âm خورده بودیم 0 bình chọn
30/05/2013 خورده بودند [fa] phát âm خورده بودند 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودم [fa] phát âm خواسته بودم 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] phát âm خواسته بودیم 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودی [fa] phát âm خواسته بودی 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بود [fa] phát âm خواسته بود 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودید [fa] phát âm خواسته بودید 0 bình chọn
30/05/2013 خواسته بودند [fa] phát âm خواسته بودند 0 bình chọn
30/05/2013 خوانده بودیم [fa] phát âm خوانده بودیم 0 bình chọn
30/05/2013 رفته است [fa] phát âm رفته است 0 bình chọn
30/05/2013 دیده‌ای [fa] phát âm دیده‌ای 0 bình chọn