Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/05/2014 ياد بگيرم [fa] phát âm ياد بگيرم 0 bình chọn
09/05/2014 تحت تسلط [fa] phát âm تحت تسلط 0 bình chọn
09/05/2014 مار کبرا [fa] phát âm مار کبرا 0 bình chọn
09/05/2014 بسیارکننده [fa] phát âm بسیارکننده 1 bình chọn
09/05/2014 بخشایندگی [fa] phát âm بخشایندگی 0 bình chọn
09/05/2014 بخشاینده [fa] phát âm بخشاینده 0 bình chọn
09/05/2014 اهریمنی [fa] phát âm اهریمنی 0 bình chọn
09/05/2014 نمایشگاه کتاب [fa] phát âm نمایشگاه کتاب 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست گذار [fa] phát âm سیاست گذار 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] phát âm سیاست گذاری 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست زور [fa] phát âm سیاست زور 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست بازی [fa] phát âm سیاست بازی 0 bình chọn
09/05/2014 محوری [fa] phát âm محوری 0 bình chọn
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] phát âm کوتاه مدّت 0 bình chọn
09/05/2014 کلیدی [fa] phát âm کلیدی 0 bình chọn
09/05/2014 سیاست مدار [fa] phát âm سیاست مدار 0 bình chọn
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] phát âm سیاسی شدن 0 bình chọn
09/05/2014 احساساتي [fa] phát âm احساساتي 0 bình chọn
09/05/2014 مرکزی [fa] phát âm مرکزی 0 bình chọn
09/05/2014 بازنمايي [fa] phát âm بازنمايي 0 bình chọn
09/05/2014 هرمزگان [fa] phát âm هرمزگان 0 bình chọn
09/05/2014 چند شد؟ [fa] phát âm چند شد؟ 0 bình chọn
07/05/2014 30 [fa] phát âm 30 0 bình chọn
07/05/2014 تعارف [fa] phát âm تعارف 0 bình chọn
07/05/2014 کی به کیه [fa] phát âm کی به کیه 1 bình chọn
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] phát âm ظهر نویسی 0 bình chọn
07/05/2014 siyyid [fa] phát âm siyyid 0 bình chọn
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] phát âm بهزاد رنجبران 0 bình chọn
11/03/2014 سعی کردن [fa] phát âm سعی کردن 0 bình chọn
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] phát âm نسبیت عمومی 0 bình chọn