Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/03/2014 هراد [fa] phát âm هراد 0 bình chọn
03/01/2014 ندی [fa] phát âm ندی 0 bình chọn
12/08/2013 رود سند [fa] phát âm رود سند 0 bình chọn
27/07/2013 مستمعين [fa] phát âm مستمعين 0 bình chọn
27/07/2013 چه وقت [fa] phát âm چه وقت 0 bình chọn
27/07/2013 بالفعل [fa] phát âm بالفعل 0 bình chọn
27/07/2013 تعجيل [fa] phát âm تعجيل 0 bình chọn
27/07/2013 خاضع [fa] phát âm خاضع 0 bình chọn
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] phát âm Shahram Nazeri 1 bình chọn
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] phát âm Mohammad Reza Shajarian 0 bình chọn
27/07/2013 تمايز [fa] phát âm تمايز 0 bình chọn
27/07/2013 تراكم [fa] phát âm تراكم 0 bình chọn
27/07/2013 براب [fa] phát âm براب 0 bình chọn
27/07/2013 ماه گذشته [fa] phát âm ماه گذشته 0 bình chọn
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] phát âm پیشانی کوتاه 1 bình chọn
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] phát âm پیشانی بلند 1 bình chọn
27/07/2013 سیر [fa] phát âm سیر 0 bình chọn
27/07/2013 فکسنی [fa] phát âm فکسنی 0 bình chọn
27/07/2013 دانش پژوه [fa] phát âm دانش پژوه 2 bình chọn
27/07/2013 دقيقاً [fa] phát âm دقيقاً 0 bình chọn
27/07/2013 ایلا [fa] phát âm ایلا 0 bình chọn
27/07/2013 توسروندانی [fa] phát âm توسروندانی 0 bình chọn
27/07/2013 تداعی [fa] phát âm تداعی 0 bình chọn
27/07/2013 کرند غرب [fa] phát âm کرند غرب 0 bình chọn
27/07/2013 رفض [fa] phát âm رفض 0 bình chọn
27/07/2013 پرتی [fa] phát âm پرتی 0 bình chọn
27/07/2013 متعبد [fa] phát âm متعبد 0 bình chọn
27/07/2013 زور [fa] phát âm زور 0 bình chọn
27/07/2013 دست اندرکار [fa] phát âm دست اندرکار 0 bình chọn
27/07/2013 ميانكوه [fa] phát âm ميانكوه 0 bình chọn