Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2013 تخطئه [fa] phát âm تخطئه 0 bình chọn
07/06/2013 تسویه [fa] phát âm تسویه 0 bình chọn
07/06/2013 بصره [fa] phát âm بصره 0 bình chọn
07/06/2013 تحکم [fa] phát âm تحکم 0 bình chọn
07/06/2013 تجمیع [fa] phát âm تجمیع 0 bình chọn
07/06/2013 تباین [fa] phát âm تباین 0 bình chọn
07/06/2013 شاخ بودن [fa] phát âm شاخ بودن 0 bình chọn
07/06/2013 نخودی [fa] phát âm نخودی 0 bình chọn
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] phát âm توسعه درون زا 0 bình chọn
07/06/2013 بهار عربی [fa] phát âm بهار عربی 0 bình chọn
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] phát âm آموزش و پرورش جدید 0 bình chọn
07/06/2013 تحدید [fa] phát âm تحدید 0 bình chọn
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] phát âm مدرسه راهنمایی 0 bình chọn
07/06/2013 منويات [fa] phát âm منويات 0 bình chọn
07/06/2013 ملاک [fa] phát âm ملاک 0 bình chọn
05/06/2013 انتصاب [fa] phát âm انتصاب 0 bình chọn
05/06/2013 چغک [fa] phát âm چغک 0 bình chọn
05/06/2013 دستگیره [fa] phát âm دستگیره 0 bình chọn
05/06/2013 ستر عورت [fa] phát âm ستر عورت 0 bình chọn
04/06/2013 تضییع [fa] phát âm تضییع 1 bình chọn
04/06/2013 منوط [fa] phát âm منوط 3 bình chọn
04/06/2013 آینه عقب [fa] phát âm آینه عقب 0 bình chọn
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] phát âm چفد هلوچین 0 bình chọn
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] phát âm مرخصي استعلاجي 0 bình chọn
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] phát âm مرخصی زایمان 0 bình chọn
04/06/2013 از طرف [fa] phát âm از طرف 0 bình chọn
04/06/2013 روابط عمومی [fa] phát âm روابط عمومی 0 bình chọn
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] phát âm به بیان دیگر گفتن 0 bình chọn
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] phát âm به عبارت ديگه 0 bình chọn
03/06/2013 بیش از حد [fa] phát âm بیش از حد 0 bình chọn