Thành viên:

mamali

Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/09/2012 مسری [fa] phát âm مسری 0 bình chọn
30/09/2012 اشرار [fa] phát âm اشرار 0 bình chọn
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] phát âm رسيدگي كردن 0 bình chọn
30/09/2012 نفيس [fa] phát âm نفيس 0 bình chọn
30/09/2012 پارگی [fa] phát âm پارگی 0 bình chọn
30/09/2012 تظلم [fa] phát âm تظلم 0 bình chọn
30/09/2012 تحليف [fa] phát âm تحليف 0 bình chọn
30/09/2012 مکافات [fa] phát âm مکافات 0 bình chọn
30/09/2012 پيگرد [fa] phát âm پيگرد 0 bình chọn
30/09/2012 باز جويي [fa] phát âm باز جويي 0 bình chọn
30/09/2012 باز جويي كردن [fa] phát âm باز جويي كردن 0 bình chọn
30/09/2012 ابدیت [fa] phát âm ابدیت 0 bình chọn
30/09/2012 بادوام [fa] phát âm بادوام 0 bình chọn
30/09/2012 یونسکو [fa] phát âm یونسکو 0 bình chọn
30/09/2012 Ahura Mazda [fa] phát âm Ahura Mazda 0 bình chọn
30/09/2012 فائو [fa] phát âm فائو 0 bình chọn
30/09/2012 رهبری [fa] phát âm رهبری 0 bình chọn
30/09/2012 تهديدآميز [fa] phát âm تهديدآميز 0 bình chọn
30/09/2012 لفاظی [fa] phát âm لفاظی 0 bình chọn
30/09/2012 ماجرا جو [fa] phát âm ماجرا جو 0 bình chọn
22/09/2012 حاشا كردن [fa] phát âm حاشا كردن 0 bình chọn
22/09/2012 مغالطه [fa] phát âm مغالطه 0 bình chọn
22/09/2012 پارک وی [fa] phát âm پارک وی 0 bình chọn
22/09/2012 وی [fa] phát âm وی 0 bình chọn
22/09/2012 .منزه [fa] phát âm .منزه 0 bình chọn
22/09/2012 حائز [fa] phát âm حائز 0 bình chọn
22/09/2012 فاحش [fa] phát âm فاحش 0 bình chọn
22/09/2012 نشد [fa] phát âm نشد 0 bình chọn
22/09/2012 فاجعه بار [fa] phát âm فاجعه بار 0 bình chọn
22/09/2012 برامد [fa] phát âm برامد 0 bình chọn