Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/02/2011 Федосовна [ru] phát âm Федосовна 0 bình chọn
12/02/2011 Федосиевна [ru] phát âm Федосиевна 0 bình chọn
12/02/2011 Федосьевна [ru] phát âm Федосьевна 0 bình chọn
12/02/2011 Федуловна [ru] phát âm Федуловна 0 bình chọn
12/02/2011 этнонимия [ru] phát âm этнонимия 0 bình chọn
12/02/2011 таскание [ru] phát âm таскание 0 bình chọn
12/02/2011 непредусмотренный [ru] phát âm непредусмотренный 0 bình chọn
05/02/2011 разновидность [ru] phát âm разновидность 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 оттянутый [ru] phát âm оттянутый 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 лабиализованный [ru] phát âm лабиализованный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 лабиализированный [ru] phát âm лабиализированный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 округленный [ru] phát âm округленный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 дифтонг [ru] phát âm дифтонг 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 губно-губной [ru] phát âm губно-губной 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 трифтонг [ru] phát âm трифтонг 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 аспирация [ru] phát âm аспирация 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 заднеязычный [ru] phát âm заднеязычный 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 смычный [ru] phát âm смычный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 сонант [ru] phát âm сонант 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] phát âm апикально-альвеолярный 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 фарингальный [ru] phát âm фарингальный 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 палатализация [ru] phát âm палатализация 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 аффриката [ru] phát âm аффриката 0 bình chọn
05/02/2011 произнесение [ru] phát âm произнесение 0 bình chọn
05/02/2011 неоднородность [ru] phát âm неоднородность 0 bình chọn
05/02/2011 элизия [ru] phát âm элизия 0 bình chọn
05/02/2011 фрикативный [ru] phát âm фрикативный 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/02/2011 полудолгий [ru] phát âm полудолгий 0 bình chọn
05/02/2011 размыкание [ru] phát âm размыкание 0 bình chọn
05/02/2011 редукция [ru] phát âm редукция 1 bình chọn Phát âm tốt nhất