Thành viên:

manyaha

Đăng ký phát âm của manyaha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/02/2011 придыхание [ru] phát âm придыхание 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 дружный [ru] phát âm дружный 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 циничный [ru] phát âm циничный 0 bình chọn
04/09/2010 шарлатанство [ru] phát âm шарлатанство 0 bình chọn
04/09/2010 пускач [ru] phát âm пускач 0 bình chọn
04/09/2010 пускание [ru] phát âm пускание 0 bình chọn
04/09/2010 борение [ru] phát âm борение 0 bình chọn
04/09/2010 бонмотист [ru] phát âm бонмотист 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 бонмо [ru] phát âm бонмо 0 bình chọn
04/09/2010 бонитет [ru] phát âm бонитет 0 bình chọn
04/09/2010 солодовня [ru] phát âm солодовня 0 bình chọn
04/09/2010 циник [ru] phát âm циник 0 bình chọn
04/09/2010 соложение [ru] phát âm соложение 0 bình chọn
04/09/2010 солодиться [ru] phát âm солодиться 0 bình chọn
04/09/2010 солодильный [ru] phát âm солодильный 0 bình chọn
04/09/2010 солоделый [ru] phát âm солоделый 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 солодильня [ru] phát âm солодильня 0 bình chọn
04/09/2010 солодеть [ru] phát âm солодеть 0 bình chọn
04/09/2010 чужестранка [ru] phát âm чужестранка 0 bình chọn
04/09/2010 бондарь [ru] phát âm бондарь 0 bình chọn
04/09/2010 футер [ru] phát âm футер 0 bình chọn
04/09/2010 фуганочный [ru] phát âm фуганочный 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 угодничание [ru] phát âm угодничание 0 bình chọn
04/09/2010 фурьеристский [ru] phát âm фурьеристский 0 bình chọn
04/09/2010 фурьерист [ru] phát âm фурьерист 0 bình chọn
04/09/2010 фурьеризм [ru] phát âm фурьеризм 0 bình chọn
04/09/2010 солодить [ru] phát âm солодить 0 bình chọn
04/09/2010 угодничество [ru] phát âm угодничество 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/09/2010 футурология [ru] phát âm футурология 0 bình chọn
04/09/2010 угодливый [ru] phát âm угодливый 0 bình chọn