Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2017 montos pagaderos [es] phát âm montos pagaderos 0 bình chọn
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] phát âm investigación y desarrollo 0 bình chọn
12/07/2017 espeto [es] phát âm espeto 0 bình chọn
12/07/2017 inversión en existencias [es] phát âm inversión en existencias 0 bình chọn
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] phát âm presupuesto equilibrado 0 bình chọn
12/07/2017 impuestos indirectos [es] phát âm impuestos indirectos 0 bình chọn
12/07/2017 cuentas por pagar [es] phát âm cuentas por pagar 0 bình chọn
12/07/2017 deflactor del PIB [es] phát âm deflactor del PIB 0 bình chọn
12/07/2017 flujo de caja [es] phát âm flujo de caja 0 bình chọn
12/07/2017 caja generada [es] phát âm caja generada 0 bình chọn
12/07/2017 cadena de descuento [es] phát âm cadena de descuento 0 bình chọn
12/07/2017 patrimonio total [es] phát âm patrimonio total 0 bình chọn
12/07/2017 papel clave [es] phát âm papel clave 0 bình chọn
12/07/2017 área económica [es] phát âm área económica 0 bình chọn
12/07/2017 cambio incremental [es] phát âm cambio incremental 0 bình chọn
12/07/2017 ecologizar [es] phát âm ecologizar 0 bình chọn
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] phát âm Encuesta de Población Activa 0 bình chọn
12/07/2017 costo de oportunidad [es] phát âm costo de oportunidad 0 bình chọn
12/07/2017 presupuesto corriente [es] phát âm presupuesto corriente 0 bình chọn
12/07/2017 presupuesto ordinario [es] phát âm presupuesto ordinario 0 bình chọn
12/07/2017 consultora de gestión [es] phát âm consultora de gestión 0 bình chọn
12/07/2017 asesoría gerencial [es] phát âm asesoría gerencial 0 bình chọn
12/07/2017 hidrogel [es] phát âm hidrogel 0 bình chọn
12/07/2017 banca en la sombra [es] phát âm banca en la sombra 0 bình chọn
12/07/2017 gastos imprevistos [es] phát âm gastos imprevistos 0 bình chọn
12/07/2017 nave industrial [es] phát âm nave industrial 0 bình chọn
12/07/2017 entidad contable [es] phát âm entidad contable 0 bình chọn
12/07/2017 a jornada completa [es] phát âm a jornada completa 0 bình chọn
12/07/2017 a tiempo pleno [es] phát âm a tiempo pleno 0 bình chọn
12/07/2017 hacienda publica [es] phát âm hacienda publica 0 bình chọn