Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/12/2016 inhabilitar [es] phát âm inhabilitar 0 bình chọn
17/12/2016 muro de contención [es] phát âm muro de contención 1 bình chọn
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] phát âm campo magnético terrestre 1 bình chọn
17/12/2016 explicarte [es] phát âm explicarte 0 bình chọn
17/12/2016 búscate [es] phát âm búscate 0 bình chọn
17/12/2016 echar un pulso [es] phát âm echar un pulso 1 bình chọn
16/12/2016 Sebastián Driussi [es] phát âm Sebastián Driussi 0 bình chọn
16/12/2016 Lucas Alario [es] phát âm Lucas Alario 0 bình chọn
16/12/2016 luis tosar [es] phát âm luis tosar 0 bình chọn
16/12/2016 sobrepoblación [es] phát âm sobrepoblación 0 bình chọn
16/12/2016 Policía Nacional [es] phát âm Policía Nacional 0 bình chọn
10/12/2016 metastatizar [es] phát âm metastatizar 0 bình chọn
10/12/2016 pastillas de frenos [es] phát âm pastillas de frenos 1 bình chọn
10/12/2016 mano derecha [es] phát âm mano derecha 1 bình chọn
07/12/2016 1958 [es] phát âm 1958 0 bình chọn
07/12/2016 1981 [es] phát âm 1981 0 bình chọn
07/12/2016 1946 [es] phát âm 1946 0 bình chọn
07/12/2016 1983 [es] phát âm 1983 0 bình chọn
07/12/2016 1968 [es] phát âm 1968 0 bình chọn
07/12/2016 1988 [es] phát âm 1988 0 bình chọn
07/12/2016 1989 [es] phát âm 1989 0 bình chọn
07/12/2016 1972 [es] phát âm 1972 0 bình chọn
07/12/2016 1966 [es] phát âm 1966 0 bình chọn
07/12/2016 1942 [es] phát âm 1942 0 bình chọn
07/12/2016 1961 [es] phát âm 1961 0 bình chọn
07/12/2016 1947 [es] phát âm 1947 0 bình chọn
07/12/2016 1963 [es] phát âm 1963 0 bình chọn
07/12/2016 1954 [es] phát âm 1954 0 bình chọn
07/12/2016 1957 [es] phát âm 1957 0 bình chọn
07/12/2016 1964 [es] phát âm 1964 0 bình chọn