Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/12/2016 tics callejeros [es] phát âm tics callejeros 0 bình chọn
27/12/2016 vulgarismos [es] phát âm vulgarismos 0 bình chọn
27/12/2016 línea de flotación [es] phát âm línea de flotación 0 bình chọn
27/12/2016 en la cubierta [es] phát âm en la cubierta 0 bình chọn
27/12/2016 inculpables [es] phát âm inculpables 0 bình chọn
27/12/2016 inculpable [es] phát âm inculpable 0 bình chọn
27/12/2016 idiolectos [es] phát âm idiolectos 0 bình chọn
27/12/2016 balsa salvavidas [es] phát âm balsa salvavidas 0 bình chọn
27/12/2016 buque portacontenedores [es] phát âm buque portacontenedores 0 bình chọn
27/12/2016 catapultar [es] phát âm catapultar 0 bình chọn
27/12/2016 carretilla elevadora [es] phát âm carretilla elevadora 0 bình chọn
27/12/2016 aduanas del porto [es] phát âm aduanas del porto 0 bình chọn
27/12/2016 carretera de acceso [es] phát âm carretera de acceso 0 bình chọn
27/12/2016 muelle comercial [es] phát âm muelle comercial 0 bình chọn
27/12/2016 ventanilla de pasajes [es] phát âm ventanilla de pasajes 0 bình chọn
27/12/2016 puerto deportivo [es] phát âm puerto deportivo 0 bình chọn
27/12/2016 mascarón de proa [es] phát âm mascarón de proa 0 bình chọn
27/12/2016 embarcaciones tradicionales [es] phát âm embarcaciones tradicionales 0 bình chọn
27/12/2016 terapia de la conducta [es] phát âm terapia de la conducta 1 bình chọn
27/12/2016 recursos líticos [es] phát âm recursos líticos 1 bình chọn
22/12/2016 pista de patinaje [es] phát âm pista de patinaje 1 bình chọn
22/12/2016 cortar la baraja [es] phát âm cortar la baraja 1 bình chọn
18/12/2016 encastrar [es] phát âm encastrar 0 bình chọn
18/12/2016 acrilamida [es] phát âm acrilamida 1 bình chọn
18/12/2016 efectos benéficos [es] phát âm efectos benéficos 1 bình chọn
18/12/2016 fortalecerse [es] phát âm fortalecerse 0 bình chọn
17/12/2016 inhabilitar [es] phát âm inhabilitar 0 bình chọn
17/12/2016 muro de contención [es] phát âm muro de contención 1 bình chọn
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] phát âm campo magnético terrestre 1 bình chọn
17/12/2016 explicarte [es] phát âm explicarte 0 bình chọn