Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] phát âm Bicarbonato de sodio 0 bình chọn
10/08/2017 Platos sucios [es] phát âm Platos sucios 0 bình chọn
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] phát âm Cadena de restaurantes 0 bình chọn
10/08/2017 Chino cantonés [es] phát âm Chino cantonés 0 bình chọn
10/08/2017 Chino mandarín [es] phát âm Chino mandarín 0 bình chọn
10/08/2017 Chino simplificado [es] phát âm Chino simplificado 0 bình chọn
10/08/2017 Chino tradicional [es] phát âm Chino tradicional 0 bình chọn
10/08/2017 Lengua viva [es] phát âm Lengua viva 0 bình chọn
10/08/2017 Wichi [es] phát âm Wichi 0 bình chọn
10/08/2017 Mar Chiquita [es] phát âm Mar Chiquita 0 bình chọn
02/08/2017 no me molestes [es] phát âm no me molestes 0 bình chọn
12/07/2017 montos pagaderos [es] phát âm montos pagaderos 0 bình chọn
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] phát âm investigación y desarrollo 0 bình chọn
12/07/2017 espeto [es] phát âm espeto 0 bình chọn
12/07/2017 inversión en existencias [es] phát âm inversión en existencias 0 bình chọn
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] phát âm presupuesto equilibrado 0 bình chọn
12/07/2017 impuestos indirectos [es] phát âm impuestos indirectos 0 bình chọn
12/07/2017 cuentas por pagar [es] phát âm cuentas por pagar 0 bình chọn
12/07/2017 deflactor del PIB [es] phát âm deflactor del PIB 0 bình chọn
12/07/2017 flujo de caja [es] phát âm flujo de caja 0 bình chọn
12/07/2017 caja generada [es] phát âm caja generada 0 bình chọn
12/07/2017 cadena de descuento [es] phát âm cadena de descuento 0 bình chọn
12/07/2017 patrimonio total [es] phát âm patrimonio total 0 bình chọn
12/07/2017 papel clave [es] phát âm papel clave 0 bình chọn
12/07/2017 área económica [es] phát âm área económica 0 bình chọn
12/07/2017 cambio incremental [es] phát âm cambio incremental 0 bình chọn
12/07/2017 ecologizar [es] phát âm ecologizar 0 bình chọn
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] phát âm Encuesta de Población Activa 0 bình chọn
12/07/2017 costo de oportunidad [es] phát âm costo de oportunidad 0 bình chọn
12/07/2017 presupuesto corriente [es] phát âm presupuesto corriente 0 bình chọn