Thành viên:

mareze

Đăng ký phát âm của mareze

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2017 nave industrial [es] phát âm nave industrial 0 bình chọn
12/07/2017 entidad contable [es] phát âm entidad contable 0 bình chọn
12/07/2017 a jornada completa [es] phát âm a jornada completa 0 bình chọn
12/07/2017 a tiempo pleno [es] phát âm a tiempo pleno 0 bình chọn
12/07/2017 hacienda publica [es] phát âm hacienda publica 0 bình chọn
12/07/2017 rendición de cuentas [es] phát âm rendición de cuentas 0 bình chọn
12/07/2017 desplazar a codazos [es] phát âm desplazar a codazos 0 bình chọn
12/07/2017 prima de emisión [es] phát âm prima de emisión 0 bình chọn
12/07/2017 coeficiente de liquidez [es] phát âm coeficiente de liquidez 0 bình chọn
12/07/2017 inversión del flujo [es] phát âm inversión del flujo 0 bình chọn
12/07/2017 valores devengados [es] phát âm valores devengados 0 bình chọn
12/07/2017 igualdad salarial [es] phát âm igualdad salarial 0 bình chọn
12/07/2017 activo productivo [es] phát âm activo productivo 0 bình chọn
12/07/2017 intereses devengados [es] phát âm intereses devengados 0 bình chọn
12/07/2017 Oferta Pública de Adquisición [es] phát âm Oferta Pública de Adquisición 0 bình chọn
12/07/2017 La Nación [es] phát âm La Nación 0 bình chọn
08/07/2017 Cardiff [es] phát âm Cardiff 0 bình chọn
08/07/2017 postura envarada [es] phát âm postura envarada 1 bình chọn
08/07/2017 postura tiesa [es] phát âm postura tiesa 1 bình chọn
08/07/2017 demando [es] phát âm demando 0 bình chọn
21/06/2017 Castilla Y Leon [es] phát âm Castilla Y Leon 0 bình chọn
21/06/2017 usáis [es] phát âm usáis 0 bình chọn
21/06/2017 sancionadas [es] phát âm sancionadas 0 bình chọn
21/06/2017 salir del armario [es] phát âm salir del armario 0 bình chọn
21/06/2017 tirarse a la piscina [es] phát âm tirarse a la piscina 0 bình chọn
21/06/2017 lanzarse a la piscina [es] phát âm lanzarse a la piscina 0 bình chọn
21/06/2017 cobrar el paro [es] phát âm cobrar el paro 0 bình chọn
21/06/2017 montar una reunión [es] phát âm montar una reunión 0 bình chọn
21/06/2017 hacer una reunión [es] phát âm hacer una reunión 0 bình chọn
21/06/2017 hacer un informe [es] phát âm hacer un informe 0 bình chọn