Thành viên:

margomichelsen

Đăng ký phát âm của margomichelsen

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2016 Chavanne [fr] phát âm Chavanne 0 bình chọn
11/03/2016 à faible teneur en sucre [fr] phát âm à faible teneur en sucre 0 bình chọn
11/03/2016 les magasins d'alimentation [fr] phát âm les magasins d'alimentation 0 bình chọn
11/03/2016 les chiens ne sont pas admis [fr] phát âm les chiens ne sont pas admis 0 bình chọn
05/08/2014 Occitanie [fr] phát âm Occitanie 0 bình chọn
05/08/2014 Ravachol [fr] phát âm Ravachol 0 bình chọn
05/08/2014 Sylvain Chomet [fr] phát âm Sylvain Chomet 0 bình chọn
22/05/2014 tonneaux [fr] phát âm tonneaux 0 bình chọn
22/05/2014 sels [fr] phát âm sels 0 bình chọn
22/05/2014 gazeuses [fr] phát âm gazeuses 1 bình chọn
22/05/2014 l'exportation [fr] phát âm l'exportation 0 bình chọn
22/05/2014 paquets [fr] phát âm paquets 0 bình chọn
22/05/2014 mariage de raison [fr] phát âm mariage de raison 0 bình chọn
22/05/2014 l’étanchéité [fr] phát âm l’étanchéité 0 bình chọn
22/05/2014 mouffettes [fr] phát âm mouffettes 0 bình chọn
22/05/2014 canailles [fr] phát âm canailles 0 bình chọn
22/05/2014 joyeuseté [fr] phát âm joyeuseté 0 bình chọn
22/05/2014 1700 [fr] phát âm 1700 1 bình chọn
22/05/2014 Jean-Michel Ribes [fr] phát âm Jean-Michel Ribes 0 bình chọn
22/05/2014 nid de guêpes [fr] phát âm nid de guêpes 1 bình chọn
22/05/2014 multitudes [fr] phát âm multitudes 0 bình chọn
22/05/2014 tournesols [fr] phát âm tournesols 0 bình chọn
22/05/2014 l’apéritif [fr] phát âm l’apéritif 0 bình chọn
19/05/2014 vincent macaigne [fr] phát âm vincent macaigne 0 bình chọn
19/05/2014 requin-marteau [fr] phát âm requin-marteau 0 bình chọn
19/05/2014 livre de cuisine [fr] phát âm livre de cuisine 2 bình chọn
19/05/2014 jeter l'ancre [fr] phát âm jeter l'ancre 0 bình chọn
19/05/2014 Pierre François Péron [fr] phát âm Pierre François Péron 0 bình chọn
19/05/2014 gardien de phare [fr] phát âm gardien de phare 0 bình chọn
19/05/2014 test de grossesse [fr] phát âm test de grossesse 0 bình chọn