Thành viên:

mariacarret

Đăng ký phát âm của mariacarret

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2012 murs [ca] phát âm murs 0 bình chọn
08/05/2012 desfetes [ca] phát âm desfetes 0 bình chọn
08/05/2012 derrotes [ca] phát âm derrotes 0 bình chọn
08/05/2012 progrés [ca] phát âm progrés 0 bình chọn
08/05/2012 tecnològic [ca] phát âm tecnològic 0 bình chọn
08/05/2012 avenços [ca] phát âm avenços 0 bình chọn
08/05/2012 científics [ca] phát âm científics 0 bình chọn