Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
03/05/2010 colémbolo [es] phát âm colémbolo Của antowalad
03/05/2010 apterígota [es] phát âm apterígota Của antowalad
03/05/2010 apterigógeno [es] phát âm apterigógeno Của antowalad
03/05/2010 holometábolo [es] phát âm holometábolo 0 bình chọn
03/05/2010 sifonáptero [es] phát âm sifonáptero 0 bình chọn
03/05/2010 afaníptero [es] phát âm afaníptero 0 bình chọn
27/04/2010 Eyjafjalla [is] phát âm Eyjafjalla Của Elin
25/04/2010 escachar [es] phát âm escachar Của belgabirdo
25/04/2010 llanear [es] phát âm llanear 0 bình chọn
25/04/2010 mistela [es] phát âm mistela Của plopez
25/04/2010 costillada [es] phát âm costillada 0 bình chọn
25/04/2010 crespillo [es] phát âm crespillo 0 bình chọn
23/04/2010 trikitixa [eu] phát âm trikitixa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 de mentirijillas [es] phát âm de mentirijillas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 hitzaurre [eu] phát âm hitzaurre 0 bình chọn
17/04/2010 trikitilari [eu] phát âm trikitilari 0 bình chọn
17/04/2010 irrintzi [eu] phát âm irrintzi 0 bình chọn
17/04/2010 puntillitas [es] phát âm puntillitas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 quisquilla [es] phát âm quisquilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 cabritillo [es] phát âm cabritillo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 encasquillar [es] phát âm encasquillar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 rosquilla [es] phát âm rosquilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 costillar [es] phát âm costillar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 pastillero [es] phát âm pastillero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 colleja [es] phát âm colleja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 bachillerato [es] phát âm bachillerato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 grajo [es] phát âm grajo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 entablillar [es] phát âm entablillar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 ganchillo [es] phát âm ganchillo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 natilla [es] phát âm natilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất