Thành viên:

mariad

Đăng ký phát âm của mariad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2010 curato [es] phát âm curato 0 bình chọn
25/04/2010 cuita [es] phát âm cuita 0 bình chọn
25/04/2010 roído [es] phát âm roído 0 bình chọn
25/04/2010 encuadre [es] phát âm encuadre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2010 encuestar [es] phát âm encuestar 0 bình chọn
25/04/2010 predomina [es] phát âm predomina 0 bình chọn
25/04/2010 reinará [es] phát âm reinará 0 bình chọn
25/04/2010 previos [es] phát âm previos 0 bình chọn
25/04/2010 aversión [es] phát âm aversión 0 bình chọn
25/04/2010 rojez [es] phát âm rojez 0 bình chọn
25/04/2010 temeraria [es] phát âm temeraria 0 bình chọn
25/04/2010 témporas [es] phát âm témporas 0 bình chọn
25/04/2010 curalotodo [es] phát âm curalotodo 0 bình chọn
25/04/2010 aviador [es] phát âm aviador 0 bình chọn
25/04/2010 meter las narices [es] phát âm meter las narices 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/04/2010 Gorka Knörr [eu] phát âm Gorka Knörr 0 bình chọn
25/04/2010 Mendilaharzu [eu] phát âm Mendilaharzu 0 bình chọn
23/04/2010 escoraría [es] phát âm escoraría 0 bình chọn
23/04/2010 desbordando [es] phát âm desbordando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/04/2010 escorando [es] phát âm escorando 0 bình chọn
23/04/2010 taponando [es] phát âm taponando 0 bình chọn
23/04/2010 rehuyendo [es] phát âm rehuyendo 0 bình chọn
23/04/2010 rehuiría [es] phát âm rehuiría 0 bình chọn
23/04/2010 rehuí [es] phát âm rehuí 0 bình chọn
23/04/2010 prevaricar [es] phát âm prevaricar 0 bình chọn
23/04/2010 prevaricaba [es] phát âm prevaricaba 0 bình chọn
23/04/2010 palentino [es] phát âm palentino 0 bình chọn
23/04/2010 pólizas [es] phát âm pólizas 0 bình chọn
23/04/2010 hogei [eu] phát âm hogei -1 bình chọn
23/04/2010 hemeretzi [eu] phát âm hemeretzi 0 bình chọn