Thành viên:

maurostingo

Đăng ký phát âm của maurostingo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/03/2011 cort [lmo] phát âm cort 0 bình chọn
31/03/2011 travers [lmo] phát âm travers 0 bình chọn
31/03/2011 squella [lmo] phát âm squella 0 bình chọn
31/03/2011 dicember [lmo] phát âm dicember 0 bình chọn
31/03/2011 tosa [lmo] phát âm tosa 0 bình chọn
31/03/2011 canzon [lmo] phát âm canzon 0 bình chọn
31/03/2011 malaa [lmo] phát âm malaa 0 bình chọn
31/03/2011 fium [lmo] phát âm fium 0 bình chọn
31/03/2011 sas [lmo] phát âm sas 0 bình chọn
31/03/2011 svelt [lmo] phát âm svelt 0 bình chọn
31/03/2011 anca [lmo] phát âm anca 0 bình chọn
31/03/2011 mur [lmo] phát âm mur 0 bình chọn
31/03/2011 disgrazia [lmo] phát âm disgrazia 0 bình chọn
31/03/2011 Bon [lmo] phát âm Bon 0 bình chọn
31/03/2011 lui [lmo] phát âm lui 0 bình chọn
31/03/2011 venerdì [lmo] phát âm venerdì 0 bình chọn
31/03/2011 formét [lmo] phát âm formét 0 bình chọn
31/03/2011 [lmo] phát âm Dì 0 bình chọn
31/03/2011 borosa [it] phát âm borosa 0 bình chọn
31/03/2011 borraccina [it] phát âm borraccina 0 bình chọn
31/03/2011 borraccio [it] phát âm borraccio 0 bình chọn
31/03/2011 borrana [it] phát âm borrana 0 bình chọn
31/03/2011 borratore [it] phát âm borratore 0 bình chọn
31/03/2011 borratura [it] phát âm borratura 0 bình chọn
31/03/2011 borsaio [it] phát âm borsaio 0 bình chọn
31/03/2011 borsaiuolo [it] phát âm borsaiuolo 0 bình chọn
31/03/2011 borsanerista [it] phát âm borsanerista 0 bình chọn
31/03/2011 borzacchino [it] phát âm borzacchino 0 bình chọn
31/03/2011 borsetto [it] phát âm borsetto 0 bình chọn
31/03/2011 borzacchio [it] phát âm borzacchio 0 bình chọn