Thành viên:

maurostingo

Đăng ký phát âm của maurostingo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/12/2017 pedes [la] phát âm pedes 0 bình chọn
23/12/2017 glutea [la] phát âm glutea 0 bình chọn
23/12/2017 kaempferia karviflora [la] phát âm kaempferia karviflora 0 bình chọn
23/12/2017 petia [la] phát âm petia 0 bình chọn
23/12/2017 satani [la] phát âm satani 0 bình chọn
23/12/2017 restasse [la] phát âm restasse 0 bình chọn
23/12/2017 quolibetales [la] phát âm quolibetales 0 bình chọn
23/12/2017 Nostradamus [la] phát âm Nostradamus 0 bình chọn
23/12/2017 alcoholis [la] phát âm alcoholis 1 bình chọn
23/12/2017 alcohol [la] phát âm alcohol 1 bình chọn
31/03/2011 cort [lmo] phát âm cort 0 bình chọn
31/03/2011 travers [lmo] phát âm travers 0 bình chọn
31/03/2011 squella [lmo] phát âm squella 0 bình chọn
31/03/2011 dicember [lmo] phát âm dicember 0 bình chọn
31/03/2011 tosa [lmo] phát âm tosa 0 bình chọn
31/03/2011 canzon [lmo] phát âm canzon 0 bình chọn
31/03/2011 malaa [lmo] phát âm malaa 0 bình chọn
31/03/2011 fium [lmo] phát âm fium 0 bình chọn
31/03/2011 sas [lmo] phát âm sas 0 bình chọn
31/03/2011 svelt [lmo] phát âm svelt 0 bình chọn
31/03/2011 anca [lmo] phát âm anca 0 bình chọn
31/03/2011 mur [lmo] phát âm mur 0 bình chọn
31/03/2011 disgrazia [lmo] phát âm disgrazia 0 bình chọn
31/03/2011 Bon [lmo] phát âm Bon 0 bình chọn
31/03/2011 lui [lmo] phát âm lui 0 bình chọn
31/03/2011 venerdì [lmo] phát âm venerdì 0 bình chọn
31/03/2011 formét [lmo] phát âm formét 0 bình chọn
31/03/2011 [lmo] phát âm Dì 0 bình chọn
31/03/2011 borosa [it] phát âm borosa 0 bình chọn
31/03/2011 borraccina [it] phát âm borraccina 0 bình chọn