Thành viên:

mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/06/2013 pectina [es] phát âm pectina Của nasumi
08/03/2012 Jewess [en] phát âm Jewess Của wkshimself
02/03/2012 barman [en] phát âm barman Của TopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] phát âm resarcimiento 0 bình chọn
28/02/2012 constituyente [es] phát âm constituyente 0 bình chọn
28/02/2012 silogismo [es] phát âm silogismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 unilateralidad [es] phát âm unilateralidad 0 bình chọn
28/02/2012 indivisibilidad [es] phát âm indivisibilidad 0 bình chọn
28/02/2012 heteronomía [es] phát âm heteronomía 0 bình chọn
28/02/2012 diferido [es] phát âm diferido 0 bình chọn
28/02/2012 disciplinario [es] phát âm disciplinario 0 bình chọn
28/02/2012 pretensor [es] phát âm pretensor 0 bình chọn
28/02/2012 dominativo [es] phát âm dominativo 0 bình chọn
28/02/2012 socialmente [es] phát âm socialmente 0 bình chọn
28/02/2012 convencionalismo [es] phát âm convencionalismo 0 bình chọn
28/02/2012 retroactividad [es] phát âm retroactividad 0 bình chọn
28/02/2012 territorialidad [es] phát âm territorialidad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 filológico [es] phát âm filológico 0 bình chọn
28/02/2012 incoercible [es] phát âm incoercible 0 bình chọn
28/02/2012 incoercibilidad [es] phát âm incoercibilidad 0 bình chọn
28/02/2012 inferencia [es] phát âm inferencia 0 bình chọn
28/02/2012 bilateralidad [es] phát âm bilateralidad 0 bình chọn
28/02/2012 exegético [es] phát âm exegético 0 bình chọn
27/02/2012 normatividad [es] phát âm normatividad 0 bình chọn
27/02/2012 amenamente [es] phát âm amenamente 0 bình chọn
27/02/2012 endocrinóloga [es] phát âm endocrinóloga 0 bình chọn