Thành viên:

mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2012 preparatorio [es] phát âm preparatorio 0 bình chọn
28/02/2012 bancario [es] phát âm bancario 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 código [es] phát âm código 1 bình chọn
28/02/2012 silogismo [es] phát âm silogismo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 nacionalismo [es] phát âm nacionalismo -1 bình chọn
28/02/2012 unilateralidad [es] phát âm unilateralidad 0 bình chọn
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] phát âm esternocleidomastoideo 0 bình chọn
28/02/2012 internacionalización [es] phát âm internacionalización 0 bình chọn
28/02/2012 electroencefalograma [es] phát âm electroencefalograma 0 bình chọn
28/02/2012 moralidad [es] phát âm moralidad 0 bình chọn
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] phát âm pacta sunt servanda 0 bình chọn
28/02/2012 categórico [es] phát âm categórico 0 bình chọn
28/02/2012 imputación [es] phát âm imputación 0 bình chọn
28/02/2012 indivisibilidad [es] phát âm indivisibilidad 0 bình chọn
28/02/2012 heteronomía [es] phát âm heteronomía 0 bình chọn
28/02/2012 diferido [es] phát âm diferido 0 bình chọn
28/02/2012 convención [es] phát âm convención 0 bình chọn
28/02/2012 disciplinario [es] phát âm disciplinario 0 bình chọn
28/02/2012 pretensor [es] phát âm pretensor 0 bình chọn
28/02/2012 condicionado [es] phát âm condicionado 0 bình chọn
28/02/2012 dominativo [es] phát âm dominativo 0 bình chọn
28/02/2012 consuetudinario [es] phát âm consuetudinario 0 bình chọn
28/02/2012 instrumental [es] phát âm instrumental 0 bình chọn
28/02/2012 sustitución [es] phát âm sustitución 0 bình chọn
28/02/2012 socialmente [es] phát âm socialmente 0 bình chọn
28/02/2012 convencionalismo [es] phát âm convencionalismo 0 bình chọn
28/02/2012 retroactividad [es] phát âm retroactividad 0 bình chọn
28/02/2012 territorialidad [es] phát âm territorialidad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2012 filológico [es] phát âm filológico 0 bình chọn
28/02/2012 inexistencia [es] phát âm inexistencia 0 bình chọn