Thành viên:

mcastror

Đăng ký phát âm của mcastror

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2012 incoercible [es] phát âm incoercible 0 bình chọn
28/02/2012 incoercibilidad [es] phát âm incoercibilidad 0 bình chọn
28/02/2012 inferencia [es] phát âm inferencia 0 bình chọn
28/02/2012 bilateralidad [es] phát âm bilateralidad 0 bình chọn
28/02/2012 exegético [es] phát âm exegético 0 bình chọn
27/02/2012 normatividad [es] phát âm normatividad 0 bình chọn
27/02/2012 amenamente [es] phát âm amenamente 0 bình chọn
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] phát âm Xoloitzcuintle 0 bình chọn
27/02/2012 estadía [es] phát âm estadía 0 bình chọn
27/02/2012 minucioso [es] phát âm minucioso 1 bình chọn
27/02/2012 dactiloscopía [es] phát âm dactiloscopía 0 bình chọn
27/02/2012 endocrinóloga [es] phát âm endocrinóloga 0 bình chọn
27/02/2012 cereza [es] phát âm cereza -1 bình chọn
27/02/2012 allegar [es] phát âm allegar 0 bình chọn
27/02/2012 exuberancia [es] phát âm exuberancia 0 bình chọn
27/02/2012 hacendoso [es] phát âm hacendoso 0 bình chọn
27/02/2012 disipar [es] phát âm disipar 0 bình chọn
27/02/2012 diplomacia [es] phát âm diplomacia 0 bình chọn
27/02/2012 Haroldo [es] phát âm Haroldo 0 bình chọn
27/02/2012 Valencia [es] phát âm Valencia -1 bình chọn
27/02/2012 estevado [es] phát âm estevado 0 bình chọn
27/02/2012 típula [es] phát âm típula 0 bình chọn
27/02/2012 Güero [es] phát âm Güero 0 bình chọn
27/02/2012 cenzontle [es] phát âm cenzontle 0 bình chọn
27/02/2012 corusca [es] phát âm corusca 0 bình chọn
27/02/2012 demodé [es] phát âm demodé 0 bình chọn
27/02/2012 matacán [es] phát âm matacán 0 bình chọn
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] phát âm Henrique Capriles Radonski 0 bình chọn
27/02/2012 Geofredo [es] phát âm Geofredo 0 bình chọn
27/02/2012 boutique [es] phát âm boutique 0 bình chọn