Thành viên:

medwe

Đăng ký phát âm của medwe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2015 koordinált [hu] phát âm koordinált 0 bình chọn
30/04/2015 szundikálás [hu] phát âm szundikálás 0 bình chọn
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] phát âm szökőmásodperc 0 bình chọn
30/04/2015 nanoszekundum [hu] phát âm nanoszekundum 0 bình chọn
30/04/2015 szunyókálás [hu] phát âm szunyókálás 0 bình chọn
09/04/2011 regős [hu] phát âm regős 0 bình chọn
09/04/2011 árva [hu] phát âm árva 0 bình chọn
09/04/2011 Újváry János [hu] phát âm Újváry János 0 bình chọn
09/04/2011 blabla [hu] phát âm blabla 0 bình chọn
09/04/2011 Megyery [hu] phát âm Megyery 0 bình chọn
09/04/2011 Thurzó György [hu] phát âm Thurzó György 0 bình chọn
09/04/2011 Jó Ilona [hu] phát âm Jó Ilona 0 bình chọn
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] phát âm Nádasdy Ferenc 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/03/2010 üdvözlöm [hu] phát âm üdvözlöm 0 bình chọn
29/01/2010 narancssárga [hu] phát âm narancssárga 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2010 Birmingham [hu] phát âm Birmingham 0 bình chọn
29/01/2010 Bahrain [hu] phát âm Bahrain 0 bình chọn
29/01/2010 Andorra [hu] phát âm Andorra 0 bình chọn
29/01/2010 Barbados [hu] phát âm Barbados 0 bình chọn
29/01/2010 Brunei [hu] phát âm Brunei 0 bình chọn
29/01/2010 Arábia [hu] phát âm Arábia 0 bình chọn
29/01/2010 Angola [hu] phát âm Angola 0 bình chọn
29/01/2010 Albánia [hu] phát âm Albánia 0 bình chọn
29/01/2010 turbina [hu] phát âm turbina 1 bình chọn
29/01/2010 Algéria [hu] phát âm Algéria 0 bình chọn
29/01/2010 Argentína [hu] phát âm Argentína 0 bình chọn
29/01/2010 Burundi [hu] phát âm Burundi 1 bình chọn
29/01/2010 Bern [hu] phát âm Bern 0 bình chọn
29/01/2010 Bagdad [hu] phát âm Bagdad 0 bình chọn
29/01/2010 Plútó [hu] phát âm Plútó 0 bình chọn