Thành viên:

moyabean

Đăng ký phát âm của moyabean

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2010 roof [en] phát âm roof 0 bình chọn
28/10/2010 journalist [en] phát âm journalist 2 bình chọn
28/10/2010 Spiderman [en] phát âm Spiderman 0 bình chọn
28/10/2010 Latham [en] phát âm Latham 0 bình chọn
28/10/2010 Albany [en] phát âm Albany -1 bình chọn
28/10/2010 Love Story [en] phát âm Love Story -1 bình chọn
28/10/2010 cybernetics [en] phát âm cybernetics 1 bình chọn
28/10/2010 time immemorial [en] phát âm time immemorial 0 bình chọn
28/10/2010 human nature [en] phát âm human nature 0 bình chọn
28/10/2010 for heaven's sake [en] phát âm for heaven's sake 0 bình chọn
28/10/2010 scarlet woman [en] phát âm scarlet woman 0 bình chọn
28/10/2010 ivory tower [en] phát âm ivory tower 1 bình chọn
28/10/2010 recombination [en] phát âm recombination 0 bình chọn
28/10/2010 brought up [en] phát âm brought up 0 bình chọn
28/10/2010 sandblast [en] phát âm sandblast 0 bình chọn
28/10/2010 reciprocality [en] phát âm reciprocality 0 bình chọn
28/10/2010 undaunted [en] phát âm undaunted 0 bình chọn