Thành viên:

muhammetmustafa

Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2012 Agop [tr] phát âm Agop 0 bình chọn
23/10/2012 Mihrisah [tr] phát âm Mihrisah 0 bình chọn
23/10/2012 Mihrişah [tr] phát âm Mihrişah 0 bình chọn
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] phát âm masaüstü bilgisayarı 0 bình chọn
16/11/2011 yaradılış [tr] phát âm yaradılış 0 bình chọn
16/11/2011 verimli [tr] phát âm verimli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 sentetik [tr] phát âm sentetik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 dem [tr] phát âm dem 0 bình chọn
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] phát âm şaşırtıcı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 itici [tr] phát âm itici 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 nemlenmek [tr] phát âm nemlenmek 0 bình chọn
16/11/2011 bahri [tr] phát âm bahri 0 bình chọn
16/11/2011 totalitarizm [tr] phát âm totalitarizm 0 bình chọn
16/11/2011 antifaşizm [tr] phát âm antifaşizm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 Troçkizm [tr] phát âm Troçkizm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 Marksizm [tr] phát âm Marksizm 0 bình chọn
16/11/2011 Leninizm [tr] phát âm Leninizm 0 bình chọn
16/11/2011 reformizm [tr] phát âm reformizm 0 bình chọn
16/11/2011 1402'likler [tr] phát âm 1402'likler 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 atomize olmak [tr] phát âm atomize olmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] phát âm İdris Küçükömer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2011 deklase olmak [tr] phát âm deklase olmak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 evrensellik [tr] phát âm evrensellik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ihtiras [tr] phát âm ihtiras 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hadde [tr] phát âm hadde 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 eyalet [tr] phát âm eyalet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 ilişmek [tr] phát âm ilişmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 geveze [tr] phát âm geveze 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 gıcırdamak [tr] phát âm gıcırdamak 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 gelir [tr] phát âm gelir 0 bình chọn