Thành viên:

muhammetmustafa

Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 espri [tr] phát âm espri 0 bình chọn
05/11/2011 emisyon [tr] phát âm emisyon 0 bình chọn
05/11/2011 duyuru [tr] phát âm duyuru 0 bình chọn
05/11/2011 bonfile [tr] phát âm bonfile 0 bình chọn
05/11/2011 benzinlik [tr] phát âm benzinlik 0 bình chọn
05/11/2011 duyarsız [tr] phát âm duyarsız 0 bình chọn
05/11/2011 alışkın [tr] phát âm alışkın 0 bình chọn
05/11/2011 ısınma [tr] phát âm ısınma 0 bình chọn
05/11/2011 içtima [tr] phát âm içtima 0 bình chọn
05/11/2011 ekstrem [tr] phát âm ekstrem 0 bình chọn
05/11/2011 dok [tr] phát âm dok 0 bình chọn
05/11/2011 hasis [tr] phát âm hasis 0 bình chọn
05/11/2011 aşağısı [tr] phát âm aşağısı 0 bình chọn
05/11/2011 asık [tr] phát âm asık 0 bình chọn
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] phát âm hoşnutsuzluk 0 bình chọn
05/11/2011 hileli [tr] phát âm hileli 0 bình chọn
05/11/2011 güncellik [tr] phát âm güncellik 0 bình chọn
05/11/2011 garaz [tr] phát âm garaz 0 bình chọn
05/11/2011 hususî [tr] phát âm hususî 0 bình chọn
05/11/2011 göstermek [tr] phát âm göstermek 0 bình chọn
05/11/2011 hıçkırık [tr] phát âm hıçkırık 0 bình chọn
05/11/2011 baloncu [tr] phát âm baloncu 0 bình chọn
05/11/2011 hap [tr] phát âm hap 0 bình chọn
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] phát âm azgınlaşmak 0 bình chọn
05/11/2011 çekiş [tr] phát âm çekiş 0 bình chọn
05/11/2011 hacet [tr] phát âm hacet 0 bình chọn
05/11/2011 gittikçe [tr] phát âm gittikçe 0 bình chọn
05/11/2011 gündüzleri [tr] phát âm gündüzleri 0 bình chọn
05/11/2011 biyolog [tr] phát âm biyolog 0 bình chọn
05/11/2011 merkezcil alan [tr] phát âm merkezcil alan 0 bình chọn