Thành viên:

muhammetmustafa

Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 halıcılık [tr] phát âm halıcılık 0 bình chọn
05/11/2011 hayıflanmak [tr] phát âm hayıflanmak 0 bình chọn
05/11/2011 desibel [tr] phát âm desibel 0 bình chọn
05/11/2011 evhamlanmak [tr] phát âm evhamlanmak 0 bình chọn
05/11/2011 gala [tr] phát âm gala 0 bình chọn
05/11/2011 gürleme [tr] phát âm gürleme 0 bình chọn
05/11/2011 hırpalamak [tr] phát âm hırpalamak 0 bình chọn
05/11/2011 çelişkisiz [tr] phát âm çelişkisiz 0 bình chọn
05/11/2011 dirençli [tr] phát âm dirençli 0 bình chọn
05/11/2011 gülle [tr] phát âm gülle 0 bình chọn
05/11/2011 dişsiz [tr] phát âm dişsiz 0 bình chọn
05/11/2011 beklenmedik [tr] phát âm beklenmedik 0 bình chọn
05/11/2011 denizyıldızı [tr] phát âm denizyıldızı 0 bình chọn
05/11/2011 antre [tr] phát âm antre 0 bình chọn
05/11/2011 beyazlatmak [tr] phát âm beyazlatmak 0 bình chọn
05/11/2011 inatlaşmak [tr] phát âm inatlaşmak 0 bình chọn
05/11/2011 ayaküzeri [tr] phát âm ayaküzeri 0 bình chọn
05/11/2011 heybet [tr] phát âm heybet 0 bình chọn
05/11/2011 gol [pt] phát âm gol 0 bình chọn
05/11/2011 alan teorileri [tr] phát âm alan teorileri 0 bình chọn