Thành viên:

muriel

Đăng ký phát âm của muriel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2008 Roubaix [fr] phát âm Roubaix 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 paris-roubaix [fr] phát âm paris-roubaix 0 bình chọn
03/11/2008 Tour de France [fr] phát âm Tour de France 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 connard [fr] phát âm connard 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 paisiblement [fr] phát âm paisiblement 0 bình chọn
03/11/2008 fier [fr] phát âm fier 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 enseigne [fr] phát âm enseigne 0 bình chọn
03/11/2008 polysémie [fr] phát âm polysémie 0 bình chọn
03/11/2008 poignée [fr] phát âm poignée 0 bình chọn
03/11/2008 Chabot [fr] phát âm Chabot 0 bình chọn
03/11/2008 Pinot meunier [fr] phát âm Pinot meunier 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 montagne [fr] phát âm montagne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 étudiante [fr] phát âm étudiante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 professeur [fr] phát âm professeur 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 juin [fr] phát âm juin 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 gauche [fr] phát âm gauche 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 dîne [fr] phát âm dîne 0 bình chọn
03/11/2008 Beaune [fr] phát âm Beaune 0 bình chọn
03/11/2008 Desnos [fr] phát âm Desnos 0 bình chọn
03/11/2008 Appert [fr] phát âm Appert 0 bình chọn
03/11/2008 facile [fr] phát âm facile 1 bình chọn
03/11/2008 ce matin [fr] phát âm ce matin 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 Eto'o [fr] phát âm Eto'o 0 bình chọn
03/11/2008 cliché [fr] phát âm cliché 2 bình chọn
03/11/2008 deviens [fr] phát âm deviens -1 bình chọn
03/11/2008 Poincaré [fr] phát âm Poincaré 0 bình chọn
03/11/2008 élèves [fr] phát âm élèves 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 dernier [fr] phát âm dernier 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 Boucheron [fr] phát âm Boucheron 0 bình chọn
03/11/2008 bouteille [fr] phát âm bouteille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất