Thành viên:

mystic33

Đăng ký phát âm của mystic33

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/04/2017 Papa [fr] phát âm Papa 0 bình chọn
21/02/2012 tôt ou tard [fr] phát âm tôt ou tard 1 bình chọn
21/02/2012 dur [fr] phát âm dur 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/02/2012 vidéo [fr] phát âm vidéo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/02/2012 Les enfants [fr] phát âm Les enfants 0 bình chọn
21/02/2012 jusqu'aux [fr] phát âm jusqu'aux 0 bình chọn
21/02/2012 la Suède [fr] phát âm la Suède 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2012 frimeuse [fr] phát âm frimeuse 0 bình chọn
18/02/2012 continuum [fr] phát âm continuum 0 bình chọn
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] phát âm s'amuse-t-il 0 bình chọn
18/02/2012 en aucun cas [fr] phát âm en aucun cas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2012 l'école [fr] phát âm l'école 0 bình chọn
17/02/2012 école [fr] phát âm école 0 bình chọn
17/02/2012 ennuyeux [fr] phát âm ennuyeux 3 bình chọn
17/02/2012 est-ce que [fr] phát âm est-ce que 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2012 Fait [fr] phát âm Fait 3 bình chọn
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] phát âm Un bon vin blanc -2 bình chọn
17/02/2012 brun [fr] phát âm brun 0 bình chọn
17/02/2012 bidule [fr] phát âm bidule 0 bình chọn
17/02/2012 Sarkozy [fr] phát âm Sarkozy 0 bình chọn