Thành viên:

nairym

Đăng ký phát âm của nairym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2009 masas [es] phát âm masas 0 bình chọn
16/10/2009 pesada [es] phát âm pesada 0 bình chọn
16/10/2009 anida [es] phát âm anida 0 bình chọn
16/10/2009 corales [es] phát âm corales 0 bình chọn
16/10/2009 destruyendo [es] phát âm destruyendo 0 bình chọn
16/10/2009 arrecifes de coral [es] phát âm arrecifes de coral 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/10/2009 semejan [es] phát âm semejan 0 bình chọn
16/10/2009 lobos marinos [es] phát âm lobos marinos 0 bình chọn
16/10/2009 ramos [es] phát âm ramos 0 bình chọn
16/10/2009 acuáticas [es] phát âm acuáticas 0 bình chọn
16/10/2009 almeja [es] phát âm almeja -1 bình chọn
16/10/2009 kilogramos [es] phát âm kilogramos 0 bình chọn
16/10/2009 defiende [es] phát âm defiende 0 bình chọn
16/10/2009 valvas [es] phát âm valvas 0 bình chọn
16/10/2009 prestamente [es] phát âm prestamente 0 bình chọn
16/10/2009 tropicales [es] phát âm tropicales 0 bình chọn
16/10/2009 mimetismo [es] phát âm mimetismo 0 bình chọn
16/10/2009 dragón marino [es] phát âm dragón marino 0 bình chọn
16/10/2009 inadvertidos [es] phát âm inadvertidos 0 bình chọn
16/10/2009 pez-hoja [es] phát âm pez-hoja 0 bình chọn
16/10/2009 dejándose [es] phát âm dejándose 0 bình chọn
16/10/2009 simulando [es] phát âm simulando 0 bình chọn
16/10/2009 inmóviles [es] phát âm inmóviles 0 bình chọn
16/10/2009 enturbia [es] phát âm enturbia 0 bình chọn
16/10/2009 atacante [es] phát âm atacante 0 bình chọn
16/10/2009 permitiéndole [es] phát âm permitiéndole 0 bình chọn
16/10/2009 enturbiar [es] phát âm enturbiar 0 bình chọn
16/10/2009 enturbiado [es] phát âm enturbiado 0 bình chọn
16/10/2009 tiburones [es] phát âm tiburones 0 bình chọn
16/10/2009 arrojándoles [es] phát âm arrojándoles 0 bình chọn