Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2009 следили [ru] phát âm следили 0 bình chọn
11/05/2009 шпиона [ru] phát âm шпиона 0 bình chọn
11/05/2009 механического [ru] phát âm механического 0 bình chọn
11/05/2009 прикрепляли [ru] phát âm прикрепляли 0 bình chọn
11/05/2009 выпускали [ru] phát âm выпускали 0 bình chọn
11/05/2009 создавали [ru] phát âm создавали 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/05/2009 принимая [ru] phát âm принимая 0 bình chọn
11/05/2009 ошибался [ru] phát âm ошибался 0 bình chọn
11/05/2009 нормальным [ru] phát âm нормальным 0 bình chọn
11/05/2009 крылась [ru] phát âm крылась 0 bình chọn
11/05/2009 искусственных [ru] phát âm искусственных 0 bình chọn
11/05/2009 подозревая [ru] phát âm подозревая 0 bình chọn
11/05/2009 сколькими [ru] phát âm сколькими 0 bình chọn
11/05/2009 выполняя [ru] phát âm выполняя 0 bình chọn
11/05/2009 похожих [ru] phát âm похожих 0 bình chọn
11/05/2009 искусная [ru] phát âm искусная 0 bình chọn
11/05/2009 глупой [ru] phát âm глупой 0 bình chọn
11/05/2009 умную [ru] phát âm умную 0 bình chọn
11/05/2009 андроидов [ru] phát âm андроидов 0 bình chọn
11/05/2009 наделив [ru] phát âm наделив 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 искусственного [ru] phát âm искусственного 0 bình chọn
09/05/2009 дорос [ru] phát âm дорос 0 bình chọn
09/05/2009 владели [ru] phát âm владели 0 bình chọn
09/05/2009 техники [ru] phát âm техники 0 bình chọn
09/05/2009 химических [ru] phát âm химических 0 bình chọn
09/05/2009 горстки [ru] phát âm горстки 0 bình chọn
09/05/2009 созданным [ru] phát âm созданным 0 bình chọn
09/05/2009 андроидом [ru] phát âm андроидом 0 bình chọn
09/05/2009 высится [ru] phát âm высится 0 bình chọn
09/05/2009 андроиды [ru] phát âm андроиды 1 bình chọn Phát âm tốt nhất