Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 суховато [ru] phát âm суховато 0 bình chọn
04/04/2009 колчан [ru] phát âm колчан 0 bình chọn
04/04/2009 персонаж [ru] phát âm персонаж 0 bình chọn
04/04/2009 учинить [ru] phát âm учинить 0 bình chọn
04/04/2009 обычный [ru] phát âm обычный 0 bình chọn
04/04/2009 скольких [ru] phát âm скольких 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 недоразвитый [ru] phát âm недоразвитый 0 bình chọn
04/04/2009 приготовления [ru] phát âm приготовления 0 bình chọn
04/04/2009 безмятежно [ru] phát âm безмятежно 0 bình chọn
04/04/2009 ответный [ru] phát âm ответный 0 bình chọn
04/04/2009 кровля [ru] phát âm кровля 0 bình chọn
04/04/2009 инцидент [ru] phát âm инцидент 0 bình chọn
04/04/2009 незначительный [ru] phát âm незначительный 0 bình chọn
04/04/2009 пасторально [ru] phát âm пасторально 0 bình chọn
04/04/2009 обрабатывать [ru] phát âm обрабатывать 0 bình chọn
04/04/2009 частности [ru] phát âm частности 0 bình chọn
04/04/2009 воспитатель [ru] phát âm воспитатель 0 bình chọn
04/04/2009 устроиться [ru] phát âm устроиться 0 bình chọn
04/04/2009 ничья [ru] phát âm ничья 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 фабрика [ru] phát âm фабрика 0 bình chọn
04/04/2009 приглядеться [ru] phát âm приглядеться 0 bình chọn
04/04/2009 кукуруза [ru] phát âm кукуруза 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 невинно [ru] phát âm невинно 0 bình chọn
04/04/2009 независимость [ru] phát âm независимость 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 твердость [ru] phát âm твердость 0 bình chọn
04/04/2009 освоение [ru] phát âm освоение 0 bình chọn
04/04/2009 сыновья [ru] phát âm сыновья 0 bình chọn
04/04/2009 экспериментировать [ru] phát âm экспериментировать 0 bình chọn
04/04/2009 конкурировать [ru] phát âm конкурировать 0 bình chọn
04/04/2009 рынок [ru] phát âm рынок 0 bình chọn